Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου

9 Μαΐου, 2023 14:29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου»
α/α συστ.: 192003


O Δήμος Πάτμου θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
283.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της
αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου, τα οποία υποδιαιρούνται στις παρακάτω τρεις (3) ομάδες με τους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 01 CPV : 34144511-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 01 CPV : 34144710-8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Μικρός ερπρυστριοφόρος εκσκαφέας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 01 CPV : 43262100-8

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής ανά ομάδα.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα
από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.
4412/2016.


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.06.2023 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), «εγγύηση συμμετοχής», που
ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης τα
έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο www.patmos.gr
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα Ασωνίτη Μαργαρίτα, τηλ.: 2247360303, e-mail: [email protected]
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
04.05.202

Ο Δήμαρχος Πάτμου

Ελευθέριος Πέντες

Αρχεία προς λήψη :

.