Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ανδρέα

 1. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 2. Την χορήγηση και έκδοση των αδειών του προσωπικού.
 3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Τσαμπαλάκη
 4. Την οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων
 5. Τη σύνταξη, έλεγχο κι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
 6. Τη σύνταξη και έλεγχο απολογισμών
 7. Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των βεβαιωτικών καταλόγων
 8. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης
 9. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
 10. Την εποπτεία και έλεγχο της ενημέρωσης διαχείρισης της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη που αφορούν τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
 11. Την παρακολούθηση και διαφύλαξη της δημοτικής περιουσίας
 12. Την παρακολούθηση θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 13. Την εποπτεία και έλεγχο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 14. Την έγκριση δαπανών και διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εγγράφονται με αναμόρφωση με την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τεκμηριωμένων αιτημάτων
 15. Την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν τις Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
 16. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αθλητισμού

ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

 1. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Δημάρχου
 2. Την τουριστική ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση του Δήμου Πάτμου
 3. Την παρακολούθηση και εποπτεία των θεμάτων παιδείας
 4. Τη συνεργασία και εποπτεία της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
 5. Τη συνεργασία και εποπτεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
 6. Την προώθηση προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων , Δια Βίου Μάθησης και επιμόρφωσης ενηλίκων
 7. Την προώθηση θεμάτων νέας γενιάς
 8. Τη μέριμνα προώθησης εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων τοπικού αθλητισμού
 9. Την εποπτεία κτιριακών και άλλων αθλητικών Υποδομών.
 10. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 11. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κου Μιχαήλ Κωνσταντά

Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ του Κωνσταντίνου

 1. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας ή κωλύματός του
 2. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
 3. Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και Ανακύκλωσης
 4. Την εποπτεία αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 5. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Τεχνική Υπηρεσία
 6. Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης
 8. Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η «εύρυθμη» λειτουργία του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται οι αρχές της αισθητικής και οι κανόνες αρχιτεκτονικής.
 9. Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας
 10. Την εποπτεία και έλεγχο της ενημέρωσης διαχείρισης της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
 11. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Υγείας
 12. Την παρακολούθηση και ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης
 13. Την ευθύνη του συνεργείου άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 14. Την εποπτεία για το δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια
 15. Την προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 16. Την εποπτεία φροντίδας Αδέσποτων Ζώων
 17. Την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
 18. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΑΡΟΥ  του Γεωργίου

 1. Την εποπτεία σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής/υλοποίησης, συντονισμού και παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών (με ομάδα στόχο την παιδική και τρίτη ηλικία,  ΑΜΕΑ και γενικότερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
 2. Την εποπτεία  Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας/Πρόνοιας ευρωπαϊκά ή μη  (π.χ “Βοήθεια στο Σπίτι” και άλλα όμοια)
 3. Τη μέριμνα για την στήριξη οικονομικά αδυνάτων δημοτών
 4. Την εποπτεία του  Τομέα προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 5. Την προαγωγή του εθελοντισμού στο Δήμο Πάτμου
 6. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λ.π.)
 7. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Ο Δήμος