Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημοτικής Έκτασης στη θέση ” Κόκκινος Κάβος” για λειτουργία Αιολικού Πάρκου
Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη από ώρα12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικόςπλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 7/2023 απόφαση του ΔΣ) γιατην εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Κόκκινος Κάβος για λειτουργία Αιολικού ΠάρκουΔιάρκεια […]
Διακήρυξη Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών – «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ»
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του […]
Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ«Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου»α/α συστ.: 192003 O Δήμος Πάτμου θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειααπορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης283.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη Προσωπικού 3 ατόμων
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου, ήτοι: Δύο (2) άτομα ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και ένα (1) άτομο ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2023/307/10-2-2023 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ3Α/2022/6237/22-11-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου  2023.   Οι […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος ΠάτμουΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουντροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκανμε την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 και του άρθρου 36 του νόμου4765/20213. Τον Οργανισμό Εσωτερικής […]
  • Kατηγορίες