Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του […]
Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ«Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου»α/α συστ.: 192003 O Δήμος Πάτμου θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειααπορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης283.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη Προσωπικού 3 ατόμων
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου, ήτοι: Δύο (2) άτομα ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και ένα (1) άτομο ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2023/307/10-2-2023 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ3Α/2022/6237/22-11-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου  2023.   Οι […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος ΠάτμουΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουντροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκανμε την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 και του άρθρου 36 του νόμου4765/20213. Τον Οργανισμό Εσωτερικής […]
Ανακοίνωση για Προσλήψη Προσωπικού
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2022/5683/13-10-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου μέχρι  και τη Δευτέρα 12 […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 166.004,04ευρώ με Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: […]
Πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών […]
Προκήρυξη Δήμου Πάτμου – Προμήθειας Τηλεελέγχου τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου
Ο Δήμος Πάτμου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσειβέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονταιπλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της «Προμήθεια ΣυστήματοςΤηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου», με ΠροϋπολογισμόΜελέτης 4.633.589,84 € με Φ.Π.Α. 24%.Η Προμήθεια – […]
  • Kατηγορίες