Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214) […]
Ανακοίνωση για εμβολιασμό με Johnson & Johnson
Κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης του Δήμου Πάτμου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για  τους κατοίκους των νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, η συνέχιση των εμβολιασμών με εμβόλια Johnson&Johnson. Κατόπιν των ανωτέρω οι κάτοικοι του Δήμου Πάτμου που επιθυμούν […]
Πρόσκληση 8 ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου – 12-06-2021
Πρόσκληση 8 ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου – 12-06-2021 Live Streaming : https://youtu.be/OZf0-M5YWOE Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και […]
Δελτίο Τύπου – Ευχές Δημάρχου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες καλούνται οι μαθητές να δώσουν την γραπτή τους «μάχη», εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους εκείνους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Πάτμου, που με επιμονή και υπομονή κατέβαλαν τη μέγιστηδυνατή προσπάθεια με κόπο, με μελέτη και με διάθεση προόδου.    Στη δίνη της παγκόσμιας […]
2η Ανακοινωση για την Πρόσληψη 6 ατόμων με την ειδικότητα Ναυαγοσώστη
Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Το υπ’ αριθμ. Π.Δ.71/31-08-2020(ΦΕΚ 166/31-08-2020/τ.Α ́) Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθροο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τ.Α ́), Την αριθμ. 74/2021 απόφαση της […]
Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου
Απόφαση Αριθμ.  107 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. […]
Ανακοίνωση για την Απευθείας μίσθωση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Απευθείας μίσθωση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην Υπηρεσία μας για την κατάθεση της αίτησή σας, προκειμένου να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έως την 30/6/2021. Σύμφωνα με […]
Πρόσκληση για 6ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming : https://youtu.be/ONLPf4jIDdI Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι […]
Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου
Απόφαση Αριθμ.  92 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. […]
  • Kατηγορίες