Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με περιγραφή του ακινήτου.
 • Στοιχεία ιδιοκτητών (ΑΦΜ, Ταυτότητα, κτλ)
 • Τελευταίο Πληρωμένο Λογαριασμό ΔΕΗ
 • Σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρέτων, την τακτοποίηση από τον μηχανικό
 • Τηλέφωνο και e-mail ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων


Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση Ενδιαφερόμενου
 • Άδεια οικοδομής ακινήτου
 • Αν πρόκειται για Εργοταξιακή παροχή, πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό παροχής.
 • Αν πρόκειται για κανονική παροχή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο συμβόλαιο όπου αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα.

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων


Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση εδώ


Για την βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία για την υπογραφή του συμβολαίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Απόδειξη εξόφλησης λογαριασμού
 • Αίτηση που να αναφέρεται ο αριθμός υδροδότησης και τα στοιχεία του πολίτη.

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων


Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία του αιτούντος  (ΑΦΜ κτλ)
 • Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Εξόφληση Λογαριασμού

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων


Εναλλακτικά: Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Απαιτείται Φυσική Παρουσία


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Ενδιαφερόμενου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση παλαιότητας για κτήριο προ 1948.
 • Για εργοταξιακή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας με θεώρηση έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.
 • Συμβόλαιο ΔΕΗ ή βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων

Απαιτείται Φυσική Παρουσία


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας 
 • Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων του ακινήτου.
 • Σε περίπτωση επαγγελματικών κτιρίων Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για την τοποθέτηση του λιποσυλέκτη πριν το φρεάτιο.

Υπεύθυνο Γραφείο: Τμήμα Εσόδων

Κέντρο Υπηρεσιών