Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημοτικής Έκτασης στη θέση ” Κόκκινος Κάβος” για λειτουργία Αιολικού Πάρκου

11 Οκτωβρίου, 2023 14:51

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη από ώρα
12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός
πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 7/2023 απόφαση του ΔΣ) για
την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Κόκκινος Κάβος για λειτουργία Αιολικού Πάρκου
Διάρκεια μίσθωσης είκοσι (20) έτη
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) μηνιαίως.

Το προς εκμίσθωση γεωτεμάχιο, εκτάσεως τετραγωνικών μέτρων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα
(39.312,00), αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου με ΚΑΕΚ 100600801001, επιφανείας 883.028 τ.μ., όπως
εμφαίνεται στο από 1 Αυγούστου 2023 τοπογραφικό διάγραμμα της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου Πάτμου
Πολιτικού Μηχανικού Τασσοπούλου Αικατερίνης Σκοπός της εκμίσθωσης του ως άνω περιγραφόμενου ακίνητου
είναι η αξιοποίηση των εκτάσεων από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για την εκμετάλλευση ανεμογεννητριών
για την παραγωγή ενέργειας. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως
πιστοποιημένα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (λειτουργίας ανεμογεννητριών με σκοπό την
παραγωγή πράσινης ενέργειας) και τα οποία θα πρέπει – με ποινή αποκλεισμού- να έχουν στο ως άνω αντικείμενο
εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες
συνολικής ισχύος τουλάχιστον 1,0 ΜW.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν λάβει χώρα την ορισθείσα ημερομηνία αυτή
επαναλαμβάνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους στις 3 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή από ώρα 12η
μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή

Πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και το τοπογραφικό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας Τηλέφωνο 2247360305.

Ο Δήμαρχος

Πέντες Ελευθέριος