ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

30 Ιανουαρίου, 2021 17:47

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

(Αρθρ. 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 266 & 267 του Ν. 3852/2010)

Βάσει της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου(ΑΔΑ:ΨΣ8ΙΟΡΝΠ-ΕΩΝ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ:ΨΗΙΛΩΞΦ-ΚΩ4 ), εγκρίθηκε η ο Προϋπολογισμός έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ» και επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ.  3956/27-1-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΟΑ3ΟΡ1Ι-ΤΧ3).

ΕΣΟΔΑ

Οικ. Έτος 2021
  Κωδ. Περιγραφή Ψηφισθέντα   Εγκριθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00   100.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00   2.000,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00       0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 0,00   0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.620,00     21.620,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 122.904,91 122.904,91
  Γενικά Σύνολα 246.524,91 246.524,91

ΕΞΟΔΑ

Οικ. Έτος 2021
Κωδ. Περιγραφή Ψηφισθέντα   Εγκριθέντα
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 193.350,00   193.350,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.300,00   8.300,00
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 43.620,00       43.620,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.254,91   1.254,91
       
       
  Γενικά Σύνολα: 246.524,91 246.524,91

ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουτούζος

Λήψη Αρχείων :