Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

17 Αυγούστου, 2023 15:29

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/26-7-2021 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών   με θέμα: «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ 3352/Β/2021), όπως ισχύει.  
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-7-2023  Εγκριτική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
  7. Το υπ’ αριθμ. 61784/21-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024.
  8. Τις ανάγκες του Δήμου Πάτμου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
  9. Την αριθμ. 89/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΙΡΩΞΦ-4Ε3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πάτμου, σχολικού έτους 2023-2024
  10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/τ. Β΄/2.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πάτμου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υπηρεσία : Δήμος Πάτμου

Έδρα υπηρεσίας:

1)Δημοτικά Σχολεία Χώρας, Σκάλας, Κάμπου, Αρκιών

2)Νηπιαγωγείο  Σκάλας

3)Γυμνάσιο- Λύκειο- ΕΠΑΛ

4) Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή

Ειδικότητα : ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας  σχολικών μονάδων.

Αριθμός ατόμων :

Μερικής απασχόλησης : 3 , Πλήρους απασχόλησης : 5

Χρόνος απασχόλησης : Διδακτικό έτος 2023-2024

Σύνολο εργαζομένων :8

Σύνολο εργατοωρών: 41,50

Αναλυτικά: 1)Δημοτικό Σχολείο Χώρας: μία(1) καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης     

                           (6,5 ώρες)

                        2)Δημοτικό Σχολείο Σκάλας: μία(1) καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης

                            (6,5 ώρες)

                        3)Δημοτικό Σχολείο Κάμπου: μία(1) καθαρίστρια μερικής απασχόλησης

                            (3 ώρες)

                        4)Δημοτικό Σχολείο Αρκιών:  μία(1) καθαρίστρια μερικής απασχόλησης

                            (3 ώρες)

                        5) Νηπιαγωγείο Σκάλας,  μία(1) καθαρίστρια μερικής απασχόλησης

                            (3 ώρες)

                        6)Σχολικό Συγκρότημα  Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ: α)μία(1) καθαρίστρια        

                           πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες) για Γυμνάσιο Λύκειο και β) μία

                           (1) καθαρίστρια πλήρους  απασχόλησης (6,5 ώρες) για το ΕΠ.ΑΛ 

                        7) Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή,  μία(1) καθαρίστρια  πλήρους

                            απασχόλησης (6,5 ώρες)

Αρχεία προς Λήψη: