2η Ανακοινωση για την Πρόσληψη 6 ατόμων με την ειδικότητα Ναυαγοσώστη

4 Ιουνίου, 2021 16:12

Ο Δήμος Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ.71/31-08-2020(ΦΕΚ 166/31-08-2020/τ.Α ́)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθροο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τ.Α ́),
 4. Την αριθμ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών για το έτος 2021.
 5. Την αριθμ. 2409/20-5-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπ/μό έτους 2021

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών της κάτωθι ειδικότητας (πίνακας Α), προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες προστασίας λουομένων σε πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πάτμου με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα :

Υπηρεσία : Δήμος Πάτμου
Ειδικότητα: ΔΕ Ναυαγοσώστης
Διάρκεια Σύμβασης: 4 μήνες
Αριθμός Ατόμων : 6

Απαιτούμενα Προσόντα :
Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών

2.Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση κλπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  1. Άδεια  ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή 
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων β) καθώς επίσης και αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή στο Κ.Ε.Π του Δήμου Πάτμου  από 04 Ιουνίου 2021 μέχρι και 11 Ιουνίου 2021.