ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΠΟΥ

9 Σεπτεμβρίου, 2020 10:51

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Πάτμου  διακηρύττει ότι την  21η  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα    θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό κατάστημα  Χώρας φανερός  προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής  (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 160/2019  απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση δύο ακινήτων στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΠΟΥ  (Νο 1 και Νο 4) με ΚΑΕΚ 100600721004 συνολικού εμβαδού 36,60 τ.μ. και 30,00 τ.μ. αντίστοιχα   με ΚΑΕΚ 100600315003 συνολικού για επαγγελματική χρήση

Οι δημοπρασίες  θα διεξαχθούν:

Για το 1ο κατάστημα από ώρα 12.30μεσημβρινή  έως 13.00μεσημβρινή  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων  ευρώ (200 €)  μηνιαίως

Για το 2ο κατάστημα από ώρα 13.30μεσημβρινή  έως 14.00μεσημβρινή  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων  ευρώ (200 €)  μηνιαίως

Τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισμού πριν από την ώρα έναρξης των προσφορών τα οποία υπογράφονται, καταγράφονται, ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των εγγράφων δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται:

 η 12.30 μεσημβρινή για το 1ο κατάστημα και

η 13.30  μεσημβρινή για το 2ο κατάστημα )

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει  τα κάτωθι:

Α. Φυσικά πρόσωπα

1.-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).

3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης  προσφοράς ήτοι ποσού 240,00 € Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.

5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.

6.-Υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλει στο ΤΑΧΙS  τo πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το προσφερόμενο ακίνητο εντός της προβλεπόμενης  ημερομηνίας .

Β. Νομικά Πρόσωπα

1.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).

2.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης  προσφοράς ήτοι ποσού 240,00 € Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.

4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.

5.-Υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλει στο ΤΑΧΙS  τo πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το προσφερόμενο ακίνητο εντός της προβλεπόμενης  ημερομηνίας .

6.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται πριν από την έναρξη της δημοπρασίας στην Επιτροπή η οποία μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό κάποιου αν κρίνει ότι:

α) Υπάρχει η έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού

β) Το μη αξιόχρεον που τυχόν θα έχει από βάσιμες πληροφορίες  της και επειδή αυτά μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της μίσθωσης και να βλάψουν τον χαρακτήρα  του  Δημοτικού χώρου.

Για την παραλαβή του πλήρους κειμένου της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν να απευθύνονται  στο Δήμο Πάτμου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας  του. 

Ο Δήμαρχος

Πέντες Ελευθέριος