ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

30 Δεκεμβρίου, 2021 17:09

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών  εγγραφής νηπίων  στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πάτμου για την πρώτη έναρξη λειτουργίας του και μέχρι 31/7/2022θα ξεκινήσει στις 31/12/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 10/01/2022, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2021) και την αριθμ. 109/2021  (ΑΔΑ :6Κ14ΩΞΦ-8ΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πάτμου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.62235/22-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΟΥΟΡ1Ι-Ι6Σ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμού θα εγγραφούν μέχρι είκοσι πέντε (25) νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.

 Η αίτηση θα διατίθεται από το Κ.Ε.Π σε έντυπη μορφή και στην ιστοσελίδα του Δήμου θα βρίσκεται  σε ηλεκτρονική μορφή .

2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του (για αλλοδαπούς)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( τελευταίου τριμήνου).

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (τελευταίου τριμήνου)

4. Πιστοποιητικό υγείας.

Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα ανάλογα με την ηλικία εμβόλια, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021(που αφορά εισοδήματα 2020). 

5. Βεβαίωση εργασίας ( αφορά και τους δύο γονείς).

Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα:

  Πρόσφατη Βεβαίωση από την Υπηρεσία 

Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό  τομέα:

Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη  καθώς και αντίγραφο τελευταίων μηχανογραφημένων ενσήμων ή πρόσφατη  αναγγελία πρόσληψης

Επίσης για γονείς που πρόκειται να εργαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα  βεβαίωση εργοδότη ότι  πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

– Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

 Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ  καθώς και βεβαίωση   ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

– Για τους ανέργους:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

2.   Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε  διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί καθώς και απόφαση επιμέλειας.

3. Για μονογονεϊκή οικογένεια:

Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες:

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.

    Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν  αξιολογούνται και κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης που θα  θεσπιστεί άμεσα με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων.

Τυχόν κενές θέσεις που  προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας  του παιδικού σταθμού, θα καλύπτονται από παιδιά που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτά που διαγράφηκαν και αν δεν υπάρχουν, θα καλύπτονται  από εκπρόθεσμες αιτήσεις βάσει μοριοδότησης.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι οριστικοί πίνακες των αποτελεσμάτων των φιλοξενούμενων παιδιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου  καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα με τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου του παιδιού, το πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο       (info@patmos.gov.gr) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής .Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες