14 Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

3 Ιουλίου, 2023 14:38

  Live Streaming (Youtube) : https://youtube.com/live/TpQamrtEYFg?feature=share

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την  3η τρέχοντος μηνός Ιουλίου  2023  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 15:00  σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Πάτμου έτους 2022.

2.- Έγκριση 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου».

3.- Έγκριση πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το τρέχον έτος.

4.- Αποδοχή δωρεάς παιδιάτρου για προσφορά υπηρεσιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

5.- Αίτηση HAMZA ANGELICA-MIHAELA για έγκριση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καντίνας λόγω συνταξιοδότησης της συζύγου της.

6.-Αίτηση εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Κόκκινος Κάβος Πάτμου.   

7.- Αίτηση της ELPEDISON A.E περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

8.- Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ.