«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»

Ο Δήμαρχος Πάτμου
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός: ΧΩΡΑ
  Ταχ.Κωδ.: 85500
  Τηλ.: 2247360303
  Tele fax: 2247360319, 2247360312
  E-mail: [email protected]
  Ιστοσελίδα:www.patmos.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.patmos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με φροντίδα τους και χρέωση παραλήπτη.
 3. Κωδικός CPV: 37565200-9
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL421
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η δημόσια σύμβαση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 338.296,80ευρώ από το οποίο το ποσό των 65.596,80€ αφορά Φ.Π.Α. 24%.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές οι εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια σύμβασης: τρεις (3) μήνες.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ. 2462/08-05-2020 Διακήρυξη της προμήθειας (ΑΔΑΜ. 20PROC006675007).
  Εγγύηση συμμετοχής : 5.446,40 Ευρώ
 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό 91360.
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 12:00.
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η/06/2020 και ώρα 12:00.
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: εννιά (9) μήνες.
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7332.0001 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου.
  Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 60994/31-10-20108 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με το ποσό των 339.402,57€. Το ποσό αυτό επιμερίζεται ως ακολούθως:
  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΠΟΣΟ σε €
  ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
  203.000,00
  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
  136.402,57
  ΣΥΝΟΛΟ
  339.402,57
 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
  Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
  Τηλέφωνο : +30 2132141216
  Ε-mail : [email protected]
  Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/05/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 2020/S 090-214249.


  Ο Δήμαρχος
  Ελευθέριος Πέντες

Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας

Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας

Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Σας ενημερώνω ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 23/18659/17-3-2020 στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με απόφαση μου συστήνω προσωρινή υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης η οποία θα φροντίσει να καλύψει ανάγκες των ευπαθών ομάδων  που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από μόνοι τους ή από συγγενικά τους πρόσωπα

Ειδικότερα η προσωρινή υποστηρικτή δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης:

 1. Θα προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των κατοίκων του δήμου μας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τα σπίτια τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν (ευπαθείς ομάδες – ηλικιωμένοι).
 2. Θα προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου μας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τα σπίτια τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν.

Οι υπάλληλοι της παραπάνω αναφερόμενης δομής, αναλαμβάνουν:

 • Την εξυπηρέτηση των ανωτέρω συμπολιτών μας για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης (συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, τρόφιμα κλπ είδη πρώτης ανάγκης με δική τους δαπάνη) .
 • Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ανωτέρω συμπολιτών μας όπως είναι η παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών κλπ, για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται στο νησί.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 οι δημότες μας για τις παραπάνω ανάγκες τους θα καλούν στο τηλέφωνο 2247034100 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 09.00-17.00

Επίσης  θα μπορούν να αποστείλουν αιτήματα στο email που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο και θα ανακοινώσουμε

Εφιστώ για άλλη μια φορά την ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΩΝ σας και σας παρακαλώ θερμά, να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ στο σπίτι σας.

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»

     Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Aποστολή αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ τουριστών

Περί αποστολής αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) στο λιμάνι της Πάτμου και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν , για την προστασία των κατοίκων της Πάτμου από τον κορωνοϊό

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 14η  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο  και ώρα  10.00  συνήλθε σε έκτακτη (διά περιφοράς) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1444/10-3-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  τα άρθρα 67 , παρ. 5.1 και 167, παρ. 1.2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ10.ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
2.ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ11.ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3.ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ12.ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΚΑΝΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ13.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
5.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ14.ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
7.ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
9.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):  

1.ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ2.ΓΡΥΛΛΗΣ Θ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3.ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  2ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1.- Την με ημερομηνία 14/3/2020 εισήγηση του κ. Δημάρχου η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για λήψης απόφασης λήψης μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό »

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Στο πλαίσιο  των μέτρων που λαμβάνει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό και στην υποχρέωση που έχουμε εμείς ως δημοτική αρχή να πράξουμε τα απαραίτητα για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων και δημοτών του νησιού μας, θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ζητήσουμε από το κράτος να συμπεριλάβει στα μέτρα που συνεχώς ανακοινώνει τη μη προσέγγιση πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες)  στο λιμάνι της Πάτμου και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός της Συνθήκης Σένγκεν (προσωρινό κλείσιμο της Πύλης Σένγκεν για τα συγκεκριμένα πλοία).

   Για το λόγο αυτό συγκαλείται σήμερα εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την εγκύκλιο 18200/13-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και σας ζητώ να λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:

1.-Να σταλεί αίτημα στους αρμόδιους φορείς (Πρωθυπουργό , Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Ε.Ο.Δ.Υ, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου) με το οποίο να αιτείται το δημοτικό Συμβούλιο την άμεση λήψη μέτρου της μη προσέγγισης στο λιμάνι της Πάτμου πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν, ήτοι κλείσιμο της Πύλης του Σένγκεν της νήσου Πάτμου  για τα παραπάνω αναφερόμενα πλοία και μέχρι την άρση των λοιπών μέτρων που έχει λάβει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

 • την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,
 • το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
 • το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),
 • το Νόμο 4555/2018 (Α΄ 133)
 • το Νόμο 4623/2019(Α΄134)
 • την εγκύκλιο 93/60173/23-8-2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

Αιτείται στους αρμόδιους φορείς (κ. Πρωθυπουργό , Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο  Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Ε.Ο.Δ.Υ, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου),  την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης στο λιμάνι της Πάτμου πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν, ήτοι, κλείσιμο της Πύλης του Σένγκεν της νήσου Πάτμου  για τα παραπάνω αναφερόμενα πλοία και μέχρι την άρση των λοιπών μέτρων που έχει λάβει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   29/2020 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο πρόεδρος

Μπλούκας Σεραφείμ

Τα  Μέλη

Κωνσταντάς Μιχ.
Κουτούζος Νικ.
Κανιαρού Ειρ.
Κάβουρας Δ.
Μίχας Νικόλαος
Κοκώνης Ελ.
Γαμπιέρης Αντ.
Κλεούδη Ανθ.
Σημαντήρης Ι.
Τσαμπαλάκης Νικ.
Στόικος Γρ.
Μαραβέλια Μ.
Βέργος Παν.

Ακριβές Απόσπασμα

Πάτμος, 14/3/2020

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό – «Έκκληση για απαγόρευση μετακινήσεων προς την Πατμο»

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό – «Έκκληση για απαγόρευση μετακινήσεων στο νησί της Πάτμου»

ΠΡΟΣ : Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα:«Έκκληση για απαγόρευση μετακινήσεων στο νησί της Πάτμου»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή σας απευθύνουμε έκκληση για την απαγόρευση των μετακινήσεων προς το νησί μας.

Ο Δήμος Πάτμου λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που εξαγγέλλει συνεχώς το κράτος για την προστασία από τον κορωνοϊό, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δημότες του προτρέποντάς τους να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και να παραμένουν στα σπίτια τους.

Όμως ενώ οι δημότες μας πειθαρχούν και προσπαθούν για την προστασία τη δική τους αλλά και των συμπολιτών τους, με τα πλοία της γραμμής καταφθάνουν συνεχώς ταξιδιώτες από το εξωτερικό  αλλά και από πόλεις της Ελλάδος όπου έχουν διαγνωσθεί κρούσματα και οι οποίοι διαθέτουν εξοχικές κατοικίες.

             Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

   Αν στη χειρότερη περίπτωση  που απευχόμαστε όλοι,  εισαχθεί ένα κρούσμα στο νησί δεν έχουμε την υγειονομική υποδομή να το περιθάλψουμε. Φοβόμαστε για την υγεία των 3000 μόνιμων κατοίκων μας  διότι το Κέντρο Υγείας Πάτμου δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος όχι της διασποράς του ιού αλλά ούτε ενός κρούσματος.

Σημειώνουμε ότι  αυτή η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους του νησιού μας του οποίους προσπαθούμε να εμψυχώνουμε,  χωρίς αποτέλεσμα όμως όταν βλέπουν ότι συνέχεια καταφθάνουν στο νησί  νέα πρόσωπα.

Γι’ αυτό ζητάμε να απαγορευτούν οι μετακινήσεις προς το νησί της Πάτμου για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσουν τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού, να συνεχιστούν τα δρομολόγια των πλοίων τα οποία θα μεταφέρουν μόνο προϊόντα και  δημότες μας για αποδεδειγμένη  επείγουσα ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Μένουμε Ασφαλείς

Ενημέρωση για τον COVID-19

Ο Δήμος Πάτμου στηρίζει το #μένουμεασφαλείς λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα, που υπέδειξαν οι αρμόδιες Δημόσιες Υγειονομικές Αρχές, αλλά και την ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία τους.

Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Πως μεταδίδεται ο ιός;

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδοτική;

Ένα  περιστατικό  θεωρείται  περισσότερο  μεταδοτικό  όταν εμφανίζει συμπτώματα,  αλλά  θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση. Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωματικών κρουσμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετάδοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως πως είναι μικρότερο από αυτό των συμπτωματικών περιπτώσεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή .

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής :

 • Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 • Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Πηγή: https://eody.gov.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.moh.gov.gr/

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ: 210.52.12.054 ή στο 1135 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Αγαπητοί και αγαπητές συμπολίτες του Δήμου Πάτμου ,Όπως όλοι γνωρίζετε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» σε όλον τον πλανήτη, εξαιτίας του νέου κορωνοϊού.Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι σοβαρή και απαιτεί απόλυτη ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή ατομικά από τον καθένα μας, ώστε να αποφύγουμε να ασθενήσουμε οι ίδιοι ή οι οικείοι μας.Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάτμου λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα πρόληψης:– Το ΤΑΜΕΙΟ του Δήμου θα είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς τον Δήμο για οφειλές κ.λπ. θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές από τον Δήμο προς προμηθευτές, τρίτους κ.λπ. γίνονται ούτως ή άλλως πάντοτε μέσω Τραπέζης.– Δήλωση από πολίτες προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω internet στην ειδική πλατφόρμα ( https://tetragonika.govapp.gr/ ). Σημειώνεται ότι η προθεσμία για δήλωση επιπλέον τετραγωνικών έχει ούτως ή άλλως παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.– Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση στο τηλέφωνο του Δημαρχείου (2247360300). Ταυτόχρονα με την αίτησή του, ο πολίτης θα ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ και να το παραλάβει.– Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα, προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά:Δημαρχείο 2247360300Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 2247360326ΚΕΠ 2247360420Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτός θα συνεννοείται με τον αρμόδιο υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του με προσέλευση στο Δημαρχείο Πάτμου ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο . Κατά την είσοδο στο Δημαρχείο ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα υπάρχουν βασικά μέτρα πρόληψης, για τα οποία οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τηρούν (καθάρισμα χεριών με αντισηπτό).Σημειώνουμε ότι κανένα από τα προληπτικά μέτρα που παίρνει το Κράτος και ο Δήμος δεν μπορεί να αποδώσει, αν οι πολίτες δεν προσέχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και τους οικείους τους και αν οι πολίτες δεν τηρούν τα μέτρα που λαμβάνονται.Γι’ αυτό και σας παρακαλώ προσωπικά να τηρείτε όλες τις οδηγίες για την προστασία σας από την ασθένεια, ώστε να περάσει η πανδημία χωρίς να νοσήσετε. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να:– Αποφεύγετε τις άσκοπες εξόδους από το σπίτι, τις άσκοπες μετακινήσεις και τον συγχρωτισμό με άλλους ανθρώπους, είτε σε ανοιχτό, είτε σε κλειστό χώρο.– Αν δεν έχετε αντισηπτικό τζελ, να απολυμαίνετε τα χέρια σας με οινόπνευμα (καθαρό, μπλε, αλκοολούχο λοσιόν) 70 βαθμών και άνω. Είναι το ίδιο ακριβώς με το αντισηπτικό τζελ.– Διεκπεραιώνετε τις υποθέσεις σας με το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τα καταστήματα (π.χ. super market) μέσω του διαδικτύου και του τηλεφώνου, χωρίς να μεταβαίνετε οι ίδιοι σε χώρους συνάθροισης κοινού.Ο Δήμος μας τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει απολυμάνσεις σε όλους τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους (σχολεία, υπηρεσίες κ.λπ.), θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για ό,τι προκύπτει και εν γένει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εξάπλωση του κορωνοϊού στο νησί μας.Συστήνουμε ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

O Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Ανακοίνωση Δήμου Πάτμου για πρόληψη της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού

Ανακοίνωση Δήμου Πάτμου για πρόληψη της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού

O Δήμος Πάτμου, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορωνοϊού και πάντοτε με στόχο την προστασία των κατοίκων της Πάτμου ανακοινώνει μετά την παύση λειτουργίας και των σχολικών μονάδων ότι, αναστέλλονται οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλους τους κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.

Για όλους μας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:

Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.
Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα.
Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.
Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και ιατρική αξιολόγηση.
Αποφυγή επισκέψεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
Αποφυγή επισκέψεων σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

O Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Archives

HellNo

hi there