Ενημέρωση

Ανακοίνωση για απόρριψη άχρηστων υλικών
Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τρόπο απόρριψη άχρηστων υλικών (αδρανή υλικά, οικοδομικά μπάζα, οικιστικά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα κ.α.) σε χώρους εκτός του ΧΥΤΑ Πάτμου. Η απόρριψη εντός του ΧΥΤΑ θα γίνεται μόνο κατά τις ώρες 08:00- 14:00 και θα τοποθετούνται ξεχωριστά ανάλογα με τη φύση κάθε υλικού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, […]
Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού – Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Δελτίο Τύπου – Για το θέμα του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάτμου
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την αποφυγή παρερμηνεύσεως επισημαίνονται τα κάτωθι: Η εκπόνηση κανονιστικής κοινοχρήστων χώρων από τη φύση του πράγματος είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία , αποτελεί δε εγχείρημα της παρούσας δημοτικής αρχής καθώς τα προηγούμενα έτη δεν είχε επιχειρηθεί καμία ανάλογη προσπάθεια για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων. Μαζί με την κανονιστική […]
Ανακοίνωση – Πρόσληψη Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 Τις διατάξεις της παρ. 2 του […]
Πρόσκληση 13ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου
Live Streaming: https://youtu.be/gQNuBAOm_4g Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, […]
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού – Υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών μονάδων
Ο Δήμος Πάτμου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πάτμου, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). Περισσότερες Πληροφορίες στο έγγραφο :
Ανακοίνωση – Συλλογή Ειδών πρώτης ανάγκης
Ο Δήμος Πάτμου στα πλαίσια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας  προς τους πυρόπληκτους των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται και δοκιμάζουν την Χώρα μας, προχωρά σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης: ΝεράΜάσκεςΑλοιφές Εγκαυμάτων Αποστειρωμένοι και Ελαστικοί Σύνδεσμοι ΠαυσίποναΦυσιολογικός ΟρόςΚλινοσκεπάσματα – ΠετσέτεςΜπισκότα – μπάρες – κράκερςΣυσκευασμένα τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση Τροφές ζώων Η συγκέντρωση των προτεινόμενων ειδών θα διενεργείται στον […]
Συναυλία με τη Ζωή Παπαδοπούλου
Σύνταξη Καταλόγου Καταλυμάτων για Εκπαιδευτικούς
Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και όσων πρόκειται να προσληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Πάτμου θα προβεί σε σύνταξη καταλόγου καταλυμάτων. Ο κατάλογος αυτός θα διευκολύνει κατά το μέγιστο βαθμό του ςεκπαιδευτικούς για την ανεύρεση στἐγης . Καλούμε όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να […]
  • Kατηγορίες