Ενημέρωση

Άσκηση – Εκτέλεση Βολών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ3Α/2022/6237/22-11-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου  2023.   Οι […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου, Υποέργο 1
.Ο Δήμος Πάτμου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 177733, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει  κριτηρίων που αναπτύσσονται πλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου, Υποέργο […]
23o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
   Live Streaming (Youtube) : https://youtube.com/live/havtWDkTnuI?feature=share Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 17η  τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου 2022  ημέρα Σάββατο και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , που θα πραγματοποιηθεί στο […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος ΠάτμουΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουντροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκανμε την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 και του άρθρου 36 του νόμου4765/20213. Τον Οργανισμό Εσωτερικής […]
Ανακοίνωση για Προσλήψη Προσωπικού
Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2022/5683/13-10-2022 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου μέχρι  και τη Δευτέρα 12 […]
20o & 21o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
 Live Streaming Youtube: https://youtu.be/MJN_52l4Plg. Λόγω έλλειψης απαρτίας της χθεσινής συνεδρίασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 28η  τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου 2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 15:00  σε επαναληπτική  τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2023
              Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια εκπόνησης του ημερολογίου για το έτος 2023 καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην ενέργεια αυτή να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]                   Η καταληκτική προθεσμία αποστολής του φωτογραφικού υλικού είναι  η 16/11/2022. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ευκρινείς, με φωτεινότητα και […]
18o Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου
Live Streaming (Youtube) : https://youtu.be/6wzhqhbFjis Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου 2022  ημέρα   Τρίτη και  ώρα 14:30  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό […]
  • Kατηγορίες