Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών

10 Ιουλίου, 2018 22:08

Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                 

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Aριθ.πρωτ: 4529

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμαρχος Πάτμου  έχοντας υπόψη:

1] Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)

2] Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με αντικείμενο

την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών

διμήνου χρονικής διάρκειας.

3] Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και

συμπληρώσεις.

4] Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003

5] Τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015

6] Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου την οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

7] Την αριθμ. 137/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΙΜΩΞΦ-ΜΓΑ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια της σύμβασης  δύο (2) μήνες.

8] Την αριθμ. 39790/5-7-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΕΚΟΡ1Ι-ΚΣΡ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 137/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

9]Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού

αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Πάτμου, για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη

χρονική περίοδο:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1ΕΡΓΑΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για ανάγκες  πυροπροστασίαςΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ( παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 2527/1997) 4 Δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσης για την οποία προσλαμβάνονται

  1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία,

στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)

  1. Να είναι κάτοικοι Πάτμου

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του, κατά το άρθρο 47

παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής

δικαιολογητικά επικυρωμένα::

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας .
  2. 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του

οποίου είναι γραμμένοι.

3.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο Πάτμου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του

Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος ,καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5.Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο

δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των

αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πάτμου, [στη Διεύθυνση: Χώρα , Πάτμου ] συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Χώρα Πάτμου,

και ειδικότερα στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Πάτμου. ( δηλ. από : 11/7/2018 μέχρι: 16/7/2018)

Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης