«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»

1 Ιουνίου, 2020 14:57

Ο Δήμαρχος Πάτμου
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός: ΧΩΡΑ
  Ταχ.Κωδ.: 85500
  Τηλ.: 2247360303
  Tele fax: 2247360319, 2247360312
  E-mail: [email protected]
  Ιστοσελίδα:www.patmos.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.patmos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με φροντίδα τους και χρέωση παραλήπτη.
 3. Κωδικός CPV: 37565200-9
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL421
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η δημόσια σύμβαση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 338.296,80ευρώ από το οποίο το ποσό των 65.596,80€ αφορά Φ.Π.Α. 24%.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές οι εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια σύμβασης: τρεις (3) μήνες.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ. 2462/08-05-2020 Διακήρυξη της προμήθειας (ΑΔΑΜ. 20PROC006675007).
  Εγγύηση συμμετοχής : 5.446,40 Ευρώ
 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό 91360.
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 12:00.
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η/06/2020 και ώρα 12:00.
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: εννιά (9) μήνες.
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7332.0001 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου.
  Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 60994/31-10-20108 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με το ποσό των 339.402,57€. Το ποσό αυτό επιμερίζεται ως ακολούθως:
  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΠΟΣΟ σε €
  ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
  203.000,00
  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
  136.402,57
  ΣΥΝΟΛΟ
  339.402,57
 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
  Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
  Τηλέφωνο : +30 2132141216
  Ε-mail : [email protected]
  Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/05/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 2020/S 090-214249.


  Ο Δήμαρχος
  Ελευθέριος Πέντες