ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

2 Ιουλίου, 2020 16:36

Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισµού 48.534,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε δύο τµήµατα: Υγρά καύσιµα µε προϋπολογισµό 44.802,30 € και λιπαντικά µε προϋπολογισµό 3.732,80 € µε ΦΠΑ). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών την 13η Ιουλίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µεεσηµβρινή, στο δηµοτικό κατάστηµα. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας για µία εκ των δύο ή και για τις δύο οµάδες προϊόντων. Ειδικά για τα καύσιµα απαιτείται η λειτουργία πρατηρίου καυσίµων µε συµβατικές αντλίες στο νησί της Πάτµου. Η διακήρυξη µε τα παραρτήµατα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: http://www.patmos.gr/∆ήµος Πάτµου/διακηρύξεις και στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 20PROC006958118 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους και η δαπάνη δηµοσίευσης σε µία εφηµερίδα του νοµού βαρύνει τον/τους αναδόχους. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 2247360311, fax: 2247360312, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Μανώλης Πέντες, ηλεκτρ. δ/νση: [email protected]

Ο Αντιδήµαρχος
Κοκκώνης Ελευθέριος