Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

26 Ιουνίου, 2020 22:30

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΜΟΥ

Έχοντας υπόψη του:

1)            Το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα

2)            Το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

3)            Το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’)

4)            Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) «Καθορισμός όρων προϋποθέσεων,  τεχνικών  θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και  παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας , λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

5)       Την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-5-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιούCOVID-19»

6)            Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την εκάστοτε σχετική ισχύουσα ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας

7)       Τον Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/24.5.2020 τεύχος Α’)

8)       Την αριθμ.  55/2020 απόφαση  του ΔΣ

9)            Τα αριθμ. 1 έως 11  πρακτικά  της  αρμόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τμημάτων

10)     Τα σχετικά  τοπογραφικά διαγράμματα  όπως αποτυπώνονται κάτωθι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης

Προκηρύσσει

την δια δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού, δημοπρασία,  φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με σύναψη μισθωτικής  σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω   για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι  31-12-2020ως εξής:

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 15€/Τ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΥΑ  47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) ήτοι 6 €
ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΠΑΓΙΟ 2.000€ + 15€/Τ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΥΑ  47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) Ήτοι πάγιο 800,00 € + 6 €/Τ.Μ.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ(εκτόςkiteserf) ΠΑΓΙΟ 1.200€ + 15€/Τ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΥΑ  47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) Ήτοι πάγιο 480 + 6 €/Τ.Μ.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ(εκτόςkiteserf) ΠΑΓΙΟ 750€ + 15€/Τ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΥΑ  47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) Ήτοι πάγιο 300 + 6 €/Τ.Μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για κάθε τμήμα  η  δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας ως εξής:

6 Ιουλίου 2020 , ημέρα Δευτέρα

Παραλία Πέτρας

α) Τμήμα  Α’  εμβαδού 30 τ.μ για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (μη μηχανοκίνηταkiteserf) από ώρα 9η  πρωινή   έως 9.30  πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 9η πρωινή

β) Τμήμα Β’   εμβαδού 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων     από ώρα 10η πρωινή    έως 10.30 πρωινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή

γ) Τμήμα Γ΄ εμβαδού 15 τ.μ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας από ώρα 11ηπρωινή   έως 11.30  πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11ηπρωινή

Παραλία Αγριολιβάδι

α)Τμήμα Α’    εμβαδού 500 τμ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 12.00η μεσημβρινή    έως 12.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η μεσημβρινή

β) Τμήμα Β  εμβαδού 500 τμ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 13.00η μεσημβρινή    έως 13.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13.00 μεσημβρινή    και

γ) Τμήμα Γ’ εμβαδού 30 τ.μ.  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνηταkiteserf) από ώρα 14.00η μεσημβρινή    έως 14.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 14η  μεσημβρινή   

7 Ιουλίου 2020 , ημέρα Τρίτη

Παραλία Κάμπου

α) Τμήμα Δ’ εμβαδού 364,00τ.μ.  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η πρωινή    έως 10.30 πρωινή    στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή

β) Τμήμα Ε΄ εμβαδού 184,00 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 11η  πρωινή   έως 11.30  πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η   πρωινή

γ)Τμήμα Α΄ εμβαδού 156 τ.μ. . για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 12.00η μεσημβρινή    έως 12.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η  μεσημβρινή

δ) Τμήμα Β΄εμβαδού 392,00τ.μ.  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 13.00η μεσημβρινή    έως 13.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13.00 μεσημβρινή    και

ε) Τμήμα Γ΄ εμβαδού 28 τ.μ. για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, (μηχανοκίνητα εκτός kiteserf) από ώρα 14.00η μεσημβρινή    έως 14.30 μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 14η  μεσημβρινή   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθώς και  για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο) για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πάτμου  και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Πάτμου  σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο τελευταίου τριανταήμερου.

4.Αδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση

(Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο  που δεν έχει στην κατοχή του  το  προαναφερόμενο  δικαιολογητικό  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας δύναται να συμμετάσχει σε αυτή με την προϋπόθεση που σε περίπτωση αναδειχθή πλειοδότης να προσκομίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησης το προαναφερόμενο δικαιολογητικό αμέσως μόλις περιέλθει στην κατοχή του )

5.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 60.

6.Εναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.(Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο  που δεν έχει στην κατοχή του  το  προαναφερόμενο  δικαιολογητικό  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας δύναται να συμμετάσχει σε αυτή με την προϋπόθεση που σε περίπτωση αναδειχθή πλειοδότης να προσκομίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησης το προαναφερόμενο δικαιολογητικό αμέσως μόλις περιέλθει στην κατοχή του )

7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ.

Επιπλέον για όσους συμμετέχουν στη δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για την τοποθέτηση  καντίνας

8. Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B’) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων-ορθοφωτοχάρτων παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας

Τηλέφωνο 2247360300

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες