ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

14 Δεκεμβρίου, 2022 17:00

Ο Δήμος Πάτμου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν
με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 και του άρθρου 36 του νόμου
4765/2021
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/τ. Β΄/2.12.2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/22-08-2017)
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 225/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ7ΧΩΞΦ-9Ψ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ Ο.Χ χρονικής διάρκειας 2
μηνών.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων
(4) ατόμων, της κάτωθι ειδικότητας :

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια Συμβάσης : Από την ημερομηνία πρόσληψης και για 2 μήνες.

Αριθμός Ατόμων : 4

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και τα εξής
δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται:
1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
Α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία0, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθε΄ριας, ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή.
Δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών στο Δήμο
Πάτμου ή στο Κ.Ε.Π του Δήμου Πάτμου από 15 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 23 Δεκεμβρίου
2022.


Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Λήψη αρχείων :