Διετές πρόγραμμα ασφάλισης οχημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς ασφάλισης οχημάτων, μοτοποδήλατων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάτμου για 2 έτη

Ο ∆ήµος Πάτµου, καλεί τις ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν τις εκ  του νόµου προϋποθέσεις, να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για την ασφάλιση των οχηµάτων, µοτοποδηλάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Πάτµου, για δύο (2) έτη, σύµφωνα µε την µε αρίθµ. πρωτ.: 3355/13-06-2019 Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή – Α∆ΑΜ 19REQ005106834 ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.212,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η προθεσµία υποβολής προσφορών είναι µέχρι την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019.

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις (οικονοµικοί φορείς) που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις
ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, διαµεσολαβούν στην ασφάλιση, πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Μαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016:

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριών (3) µηνών πριν την υποβολή του.

  • • Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας από τον εποπτικό φορέα της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση των οικείων κλάδων ασφάλισης το οποίο να έχει εκδοθεί στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.
  • Φορολογική ενηµερότητα.
  • Ασφαλιστική ενηµερότητα για το σύνολο των ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης:
    • α) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του προσωπικού του καθώς και του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ο ίδιος ασφαλισµένος.
    • β) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκοµίσει : 1) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές, 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό που απασχολεί, 3) Ασφαλιστικές ενηµερότητες από τους λοιπούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές.
  • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης της εταιρείας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός 30 ηµερών πριν την υποβολή του.
  • Υπεύθυνη ∆ήλωση του επαγγελµατία ή εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου του, ότι δεν υφίστανται για την επιχείρηση οι λόγοι αποκλεισµού, από την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στην ασφαλιστική εταιρία που έχει τις προϋποθέσεις και θα προσφέρει το χαµηλότερο συνολικά ασφάλιστρο για όλα τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή οχήµατα.


Σχετικά έγγραφα:

Παροχές