Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισµού 48.534,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε δύο τµήµατα: Υγρά καύσιµα µε προϋπολογισµό 44.802,30 € και λιπαντικά […]
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1)            Το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα 2)            Το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 3)            Το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’) 4)            Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) «Καθορισμός όρων προϋποθέσεων,  τεχνικών  θεμάτων, […]
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»
Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΧΩΡΑ Ταχ.Κωδ.: 85500 Τηλ.: 2247360303 Tele […]
Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη με αρμοδιότητα σε δημόσια οικονομικά θέματα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Πάτμου, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010...
  • Kατηγορίες