Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τεσσάρων (4)ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πάτμου,και συγκεκριμένα,ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Υπηρεσία Έδρα […]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισµού 48.534,60 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε δύο τµήµατα: Υγρά καύσιµα µε προϋπολογισµό 44.802,30 € και λιπαντικά […]
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1)            Το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα 2)            Το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 3)            Το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’) 4)            Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/Β/15-5-2020) «Καθορισμός όρων προϋποθέσεων,  τεχνικών  θεμάτων, […]
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πάτμου»
Ο Δήμαρχος Πάτμου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ», προϋπολογισμού 338.916,80ευρώ με Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΧΩΡΑ Ταχ.Κωδ.: 85500 Τηλ.: 2247360303 Tele […]
Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη με αρμοδιότητα σε δημόσια οικονομικά θέματα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Πάτμου, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010...
  • Kατηγορίες