Συνοπτική Κατάσταση Προυπολογισμού

19 Ιανουαρίου, 2021 12:27

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφαση Δ.Σ, ΑΔΑ: Ω2ΟΦΩΞΦ-ΦΗΕ)

Κωδ Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ Ποσό
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.772.964,44
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 979.908,34
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 336.611,11
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 2.190.880,84
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 760.660,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.155.753,22
  Γενικά Σύνολα: 9.196.777,95
Κωδ Περιγραφή ΕΞΟΔΟΥ Ποσό
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.462.532,69
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.716.321,69
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.937.513,29
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 80.410,28
Γενικά Σύνολα: 9.196.777,95

Ο Δήμαρχος
Πέντες Ελευθέριος