Συνοπτική Κατάσταση Προυπολογισμού Δήμου Πάτμου για το Οικονομικό Έτος 2021

10 Φεβρουαρίου, 2021 9:57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
(Αρθρ. 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 266 & 267 του Ν. 3852/2010)
Βάσει της υπ’ αριθμ. 122/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου η οποία επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 5997/05-02-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου