Προϋπολογισμός Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου 2022

15 Φεβρουαρίου, 2022 19:53

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Βάσει της υπ’ αρίθμ.43/2021 απόφασης Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου (ΑΔΑ:6ΗΩΥΟΡΝΠ-ΘΣΦ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ:6765ΩΞΦ-Ο1Φ) και επικυρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 6286/14-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ Ψ7ΞΜΟΡ1Ι-ΨΧΤ).

ΕΣΟΔΑ

Οικ. Έτος 2022
               Κωδ.ΠεριγραφήΨηφισθέντα  Εγκριθέντα
0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ100.410,00  100.410,00
1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ70,00  70,00
2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ0,00      0,00
3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.0,00  0,00
4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ21.620,00    21.620,00
5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ166.958,60166.958,60
 Γενικά Σύνολα 289.058,60289.058,60

ΕΞΟΔΑ

Κωδ.ΠεριγραφήΨηφισθέντα  Εγκριθέντα
6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ239.586,00239.586,00
7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ10.300,0010.300,00
8ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ38.879,1538.879,15
9ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ293,45293,45
    
    
 Γενικά Σύνολα: 289.058,60289.058,60