Πρόσκληση 4ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

3 Απριλίου, 2021 12:40

Ling Live stream Συνεδρίασης : https://youtu.be/-uQaHAHKPYY

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε την Τετάρτη 7η τρέχοντος μηνός Απριλίου 2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

 • Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου
 • Έγκριση δημοπράτησης παραλιών και καθορισμός τιμών
 • Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού -Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της μελέτης με τίτλο: «Σύνδεση των δύο υφισταμένων δεξαμενών υδροδότησης οικισμού Χώρας Δήμου Πάτμου»
 • Έγκριση ηχητικής κάλυψης  τελετής του Ιερού Νιπτήρος και του ανθοστολισμού της εξέδρας και της περιφοράς των Εικόνων την Τρίτη του Πάσχα.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης Φεστιβάλ Κινηματογράφου
 • Έγκριση δωρεάν παραχώρησης 500 Abbott Covid-10 Ag Rapid test Device προς το Κέντρο Υγείας Πάτμου.
 • Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της «ΑΡΚΙΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Μονοπρόσωση Α.Ε»    
 • Αίτηση Μελιανού Γεωργίου του Ιωάννη περί χορήγησης άδειας παραγωγής πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 • Έγκριση σύμπραξης του Δήμου Πάτμου με την ΑΜΚΕ «Κοινωνία των Δέντρων» για τη δημιουργία Δασικού Πάρκου στην περιοχή «Κουμάς»
 • Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την παράταση του τρέχοντος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ    
 • Έγκριση πρακτικού καταστροφής αχρήστων αντικειμένων του άρθρου 199, παρ.6 του Ν. 3463/2006

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ