Πρόσκληση 4ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

6 Φεβρουαρίου, 2022 10:29

Live Streaming (Youtube) :https://youtu.be/F_MdvzqIVzw

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για  τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 Λήψη απόφασης για  αποστολή απόψεων επί της πρότασης αναοριοθέτησης της κήρυξης αρχαιολογικών χώρων Καστελλίου, Παναγίας Κουμάνας και Άσπρης της νήσου Πάτμου.

  1. Λήψη απόφασης για  αποστολή απόψεων επί της πρότασης αναοριοθέτησης της κήρυξης αρχαιολογικών χώρων Καστελλίου, Παναγίας Κουμάνας και Άσπρης της νήσου Πάτμου.
  2. Τροποποίηση της αριθμ. 110/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων».
  3.  Έγκριση χορήγησης εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου.   
  4. Αίτημα ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής για κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύων  Χαμηλής Τάσης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περιοχή Σκάλας Πάτμου.
  5. Αίτηση Scarpa Andrea περί υπεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
  6. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου. 

   Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ

                                                                                                                                                                                          Σ