Πρόσκληση 19ου Δημοτικού Συμβουλίου

13 Νοεμβρίου, 2020 16:12

    Πρόσκληση 19ου Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας  προσκαλούμε   σας  προσκαλούμε  το Σάββατο 14   τρέχοντος μηνός  Νοεμβρίου  2020 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Ενημέρωση Δημάρχου
  2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάτμου έτους 2021
  3. Ψήφιση Τουριστικού Προγραμματισμού  Δήμου Πάτμου έτους 2021
  4. Έγκριση προμήθειας ημερολογίων Δήμου Πάτμου έτους 2021
  5. Λήψη απόφασης περί ορισμού διαδικασίας χορήγησης οικονομικού βοηθήματος από το κληροδότημα Στεφ. Θ. Γρύλλη. 
  6. Έγκριση παράτασης  παράδοσης της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων»
  7. Λήψη απόφασης  επί της εισήγησης του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Πάτμου
  8. Αίτηση Μπαχά Αντωνίου του Γεωργίου περί χορήγησης άδειας λειτουργίας  καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στην Σκάλα Πάτμου    
  9. Αίτηση Ζησιάδη Ιωσήφ περί έγκρισης ενοικίασης δημοτικού χώρου για δημιουργία τυροκομικής μονάδας.

         Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Μπλούκας