Πρόσκληση 17ο Δημοτικό Συμβούλιο 29-09-2020

28 Σεπτεμβρίου, 2020 15:25

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας  προσκαλούμε   την 29η τρέχοντος μηνός  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα 15.00 σε τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος (παρ. 4 του άρθρου 164 του Ν. 3463/2006):

1.- Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Πάτμου έτους 2019.

  Στην συνεδρίαση θα συνδεθεί διαδικτυακά, ο ορισμένος με την αριθμ. 70/30-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορκωτός ελεγκτής- λογιστής κ. Θεόδωρος Αντωνάκης, για να παρουσιάσει τον Ισολογισμό.

   Ο Πρόεδρος

   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ