Πρόσκληση 15ου Δημοτικού Συμβουλίου

15 Σεπτεμβρίου, 2020 19:23

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας  προσκαλούμε   τη 16η τρέχοντος μηνός  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15.00 σε τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Ενημέρωση Δημάρχου
  2. Ενημέρωση Προέδρου Πνευματικού Κέντρου
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Πάτμου και Τεχνικού προγράμματος
  4. Περί ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης για την θέση με κωδική ονομασία «0110023 ΑΡΚΙΟΙ Τ/Κ» του Οργανισμού τηλεπικοινωνιών Ελλάδας.

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                             ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ