Πρόσκληση – 12ο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

8 Αυγούστου, 2020 9:56

    Πρόσκληση – 12ο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας  προσκαλούμε   τη Δευτέρα  10η τρέχοντος μηνός  Αυγούστου  2020  και ώρα 15.00 σε τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδρίαση  για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αγωγών για οκτώ (8) ΚΑΕΚ σε περιοχές του οικισμού Κάμπου
 2. Λήψη απόφασης επί του με ημερομηνία 5/8/2020 πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την αριθμ. 59/2020 απόφαση του Δ.Σ για τη διερεύνηση της δυνατότητας αλλαγής χρήσης του κτιρίου Μανιά
 3. Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων
 4. Λήψη απόφασης επί της αίτησης της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κοινωνία των Δέντρων»
 5. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών πάρκινγκ Σκάλας»
 6. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στη νησίδα Αρκιών  
 7. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Πάτμου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019    
 9. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ελέγχου προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
 10. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Πάτμου
 11. Αίτηση Αθλητικού Συλλόγου Ξάνθου για επιχορήγηση
 12. Έγκριση χορήγησης  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων

                                                                                                   Ο Πρόεδρος
    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ