letter

Προκήρυξη Δήμου Πάτμου – Προμήθειας Τηλεελέγχου τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου

30 Ιουνίου, 2022 10:17
 1. Ο Δήμος Πάτμου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονται
  πλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της «Προμήθεια Συστήματος
  Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάτμου», με Προϋπολογισμό
  Μελέτης 4.633.589,84 € με Φ.Π.Α. 24%.

  Η Προμήθεια – Εγκατάσταση κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
  Συμβάσεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7
  (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης) .
  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Δημιουργία δικτύου τηλεμετρίας με σαράντα επτά
  (47) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) εκ των οποίων, δεκατέσσερις (14) στα αντλιοστάσια,
  έξι (6) σε δεξαμενές, δώδεκα (12) σε γεωτρήσεις, τρεις (3) σε μονάδες αφαλάτωσης, έναν
  (1) στο φράγμα / ταχυδιυλιστήριο, έξι (6) σε ελέγχους ποιότητας νερού, πέντε (5) σε
  αναμεταδότες, η Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την πλήρη εποπτεία και
  έλεγχο των ενεργειακών επιδόσεων του συνόλου του συστήματος, η Τοποθέτηση
  συστημάτων παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, η Τοποθέτηση μετρητικών οργάνων για
  την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης, η Προμήθεια και
  εγκατάσταση χιλίων εξακοσίων (1.600) έξυπνων υδρομέτρων καταναλωτών, η Προμήθεια
  φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών, η Προμήθεια και εγκατάσταση
  Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικά για την
  πλήρη εποπτεία του συνόλου των παραπάνω στοιχείων, η Εργοστασιακές δοκιμές
  αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ), η Δοκιμές
  ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος, η Παράδοση σχεδίων,
  εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση) και η Εκπαίδευση του προσωπικού
  της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
  της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
  πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου,
  https://www.patmos.gr
  Η Αναλυτική Διακήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση, έχει συνταχθεί κατά το
  εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών
  πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
  του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
  με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2247360300, FAX επικοινωνίας 2247360319, αρμόδιος
  υπάλληλος για επικοινωνία : Μαργαρίτα Ασωνίτη.
  Περιληπτική Διακήρυξη Δήμου Πάτμου
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
  05/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 22: 00 μ.μ.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά
  Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ.
 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
  4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
  ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών που
  είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
  δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
  του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  4.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
  συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
  προσφοράς.
 5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της
  επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια,
  την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, και την ύπαρξη προτύπων διασφάλισης
  ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην
  Αναλυτική Διακήρυξη.
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που
  ανέρχεται στο ύψος του 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή στο
  ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
  ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (74.735,32 €), με ισχύ τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες, μετά την ημέρα
  διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
 7. Η Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
  Πάτμου.
 9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης: 29/6/2022.