ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

28 Απριλίου, 2021 9:45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος  για την τοποθέτηση  ομπρελών-ξαπλώστρων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής (εκτός kite serf)  καθώς και για την τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας  σύμφωνα:

1.- με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.- τα  άρθρα 13 και 14 του Ν.4787/2021,
3.-την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-5-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού  COVID-19», τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την εκάστοτε σχετική ισχύουσα ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας,
4.-τον Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/24.5.2020 τεύχος Α’),
5.-την αριθμ.  23/2021 απόφαση  του ΔΣ,
6.-τα αριθμ. 1 έως 11  πρακτικά  της  αρμόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τμημάτων,
7.-τα σχετικά  τοπογραφικά διαγράμματα   και ορθοφωτοχάρτες όπως αποτυπώνονται κάτωθι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης,
8.- το άρθρο 72 του N. 3852/10όπως τροποποιήθηκε με τονΝ.4623/19 και ισχύει μέχρι σήμερα,
9.- τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 4787/2021.

Περιγραφή χώρων παραχώρησης

Παραλία Κάμπου

α) Τμήμα Γ΄ εμβαδού  196 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων    

β) Τμήμα Δ εμβαδού 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων    

γ) Τμήμα Β’   εμβαδού 420 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων    

δ) Τμήμα  Α’  εμβαδού 28 τ.μ για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητα εκτός kite serf).

Παραλία Αγριολιβάδι

α) Τμήμα Α’    εμβαδού 500 τμ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων 

β) Τμήμα Β  εμβαδού 500 τμ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και

γ) Τμήμα Γ’ εμβαδού 30 τ.μ.  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητα εκτός kite serf)

Παραλία Πέτρας

α) Τμήμα Α’ εμβαδού 30 τ.μ.  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητα εκτός kite serf)

β) Τμήμα Β΄ εμβαδού 500  τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  και

γ) Τμήμα Γ΄ εμβαδού 15 τ.μ.  για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και

Παραλία Λεύκες

Α) Τμήμα 15 τ.μ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

                Χρόνος Παραχώρησης –Χρόνος και τόπος δημοπρασίας-Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.23/2021 ΑΔΣ  καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4787/2021  όπου ορίζεται ότι «για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄1864)» ως εξής: