ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

17 Μαΐου, 2022 18:28

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση
ομπρελών-ξαπλώστρων, σύμφωνα με :
1.– Την αριθμ. 23/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η δημοπράτηση 11 τμημάτων
παραλιών Πάτμου από τα οποία τα εννέα τμήματα για τα έτη 2021-2022 και ορίστηκε το σχετικό αντάλλαγμα
2.-Το με αριθμ.πρωτ. 2190/6-5-2021 έγγραφο του Δήμου Πάτμου με το οποίο γνωρίζεται στην κτηματική Υπηρεσίας
Δωδεκανήσου Α’ ότι οι τιμές που καθορίζονται στην αριθμ. 23/2021 ΑΔΣ ισχύουν για τα έτη 2021-2022
3.-Την αριθμ.26/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε 1)η δημοπράτηση δύο τμημάτων
της παραλίας Κάμπου για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και 2)ορίστηκε το σχετικό αντάλλαγμα όμοιο με το
έτος 2021
4.-Την αριθμ. 26/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε 1)η δημοπράτηση δύο
τμημάτων της παραλίας Κάμπου για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και 2)ορίστηκε το σχετικό αντάλλαγμα
5.-Την υπ’ Αριθμ. 49552 ΕΞ 2022 – 12/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020, 66404ΕΞ2020/29-06-2020, 77616ΕΞ2020/16-07-2020, 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 και
78157 ΕΞ 2021/30-06-2021, όμοιες.”,
6.-Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
7.– Τον Ν.2971/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
8.– Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4916/2022 και
9.– Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
10.– Τον Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/24.5.2020 τεύχος Α’),
11.-Το με αριθμ. πρωτ. Δήμου 2310/12-5-2022 διαβιβαστικό με το οποίο στάλθηκαν στην Κτηματική Υπηρεσία
Δωδεκανήσων Α τα σχετικά σχεδιαγράμματα και το σχέδιο προκήρυξης για έλεγχο
12.-Τα αριθμ. 1 και 2 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τμημάτων,
13.– Τo σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα όπως αποτυπώνεται κάτωθι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης,
14.– το άρθρο 72 του N. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε
εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)
15.-Το με αριθμ. Πορωτ.2310/12-5-2022 έγγραφο του Δήμου Πάτμου
16.-Το με αριθμ. Πρωτ.37207/16-5-2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’

Περιγραφή χώρων παραχώρησης
Παραλία Κάμπου
α) Τμήμα Γ΄ εμβαδού 196 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων
β) Τμήμα Β’ εμβαδού 420 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων
Χρόνος Παραχώρησης –Χρόνος και τόπος δημοπρασίας-Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.26/2022 ΑΔΣ καθώς και την παρ. 3 του άρθρου
75 του Ν.4916/2022 όπου ορίζεται ότι «για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της
υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών (Β΄1864)» ως εξής :

Τμήμα Γ΄ παραλίας Κάμπου εμβαδού 196 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών ξαπλώστρων.
Διάρκεια σύμβασης παραχώρησης 1 έτος (μέχρι 31-12-2022) .
Χρόνος και τόπος δημοπρασίας 30-5-2022 από ώρα 9η πρωινή έως 9.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη
Χώρα Πάτμου Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 9η πρωινή.
Ποσό εκκίνησης – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 15€/Τ.Μ
Ελάχιστο συνολικό Επιτευχθέν αντάλλαγμα : 1.911,00 € Έχει συμπεριληφθεί η έκπτωση του 35%.

Τμήμα Β’ παραλίας Κάμπου εμβαδού 420 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων.
Διάρκεια σύμβασης παραχώρησης 1 έτος (μέχρι 31-12-2022).
Χρόνος και τόπος δημοπρασίας : 30-5-2022 από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη
Χώρα Πάτμου. Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή.
Ποσό εκκίνησης – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 15€/Τ.Μ.
Ελάχιστο συνολικό Επιτευχθέν αντάλλαγμα : 4.095,00 € Έχει συμπεριληφθεί η έκπτωση του 35%.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

1.Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου συνολικού επιτευχθέντος ανταλλάγματος του άρθρου 2 της
παρούσας (το οποίο προκύπτει από το όριο πρώτης προσφοράς του ίδιου άρθρου) διακήρυξης για τους χώρους που
δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλώστρων, με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα
πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο) για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Η
ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι αντίστοιχη χρονικού διαστήματος μίσθωσης των
τμημάτων
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πάτμου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο
εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της
εγγύησης, στ) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) Η
ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι αντίστοιχη χρονικού διαστήματος μίσθωσης των
τμημάτων
Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της
εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου
που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.
Η Εγγυητική επιστολή του εκάστοτε πλειοδότη ο οποίος θα συνάπτει την σύμβαση παραχώρησης θα αποτελεί στη
συνέχεια και εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία θα επιστρέφεται μετά την εξόφληση του
συνολικού ανταλλάγματος .Επιπλέον ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της διαφοράς του ανταλλάγματος που επιτεύχθηκε κατά
τη δημοπρασία με το ελάχιστο συνολικό επιτευχθέν αντάλλαγμα , σε περίπτωση που το ποσό αυτό προκύψει μεγαλύτερο
των 100,00 €


2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Πάτμου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).


3.Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας.


4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.


5.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ.


Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας
Τηλέφωνο 2247360300

Ο Δημαρχών

Μιχάλης Κωνσταντάς