letter

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου, Υποέργο 1

22 Δεκεμβρίου, 2022 11:21

.Ο Δήμος Πάτμου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 177733, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει  κριτηρίων που αναπτύσσονται πλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου, Υποέργο 1», με Προϋπολογισμό 992.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η Προμήθεια – Εγκατάσταση  κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 34144900-7, 34144431-8, 31681500-8, 09331200-0 .  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Πάτμου» περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι:

  • δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων  Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρα), με ενδεικτικό συνολικό μήκος περίπου 2 (m).
  • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Ειδικών Χρήσεων με σύστημα πλυστικής υψηλής πιέσεως, με ενδεικτικό συνολικό μήκος περίπου 4 (m) και δεξαμενή νερού τουλάχιστον 500 (lit). 
  • δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων Αποκομιδής Απορριμμάτων, με ενδεικτικό συνολικό μήκος περίπου 4 (m) και κάδο περισυλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 3m3. 
  • δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων Ειδικών Χρήσεων τύπου Pick up με κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας, με ενδεικτικό συνολικό μήκος περίπου 4(m) και χωρητικότητα χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 3,5 m3.  
  • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Ειδικών Χρήσεων τύπου Pick up με ανοιχτό το τμήμα της καρότσας, με ενδεικτικό συνολικό μήκος περίπου 4 (m) και με δυνατότητα ανατροπής.  
  • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου mini Van,  συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 6 ατόμων (4 καθήμενοι, 1 οδηγός και 1 θέση ΑμΕΑ). 
  • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Επιβατικού Οχήματος, με ενδεικτικό συνολικό μήκος έως 4,5(m). 
  • δέκα (10) Σταθμών Φόρτισης τύπου AC, ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW.
  • μιας (1) Υβριδικής Μονάδας ΑΠΕ  χωρητικότητας 40 kWh, που θα χρησιμοποιηθεί μέσω ΑΠΕ για την παροχή ενέργειας στους Σταθμούς Φόρτισης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων / Μηχανημάτων

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου,  https://www.patmos.gr  

Η Αναλυτική Διακήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση, έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2247360300, FAX επικοινωνίας 2247360319, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Μαργαρίτα Ασωνίτη. 

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, και την ύπαρξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ύψος σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας για την ομάδα ή ομάδες στις οποίες συμμετέχει, άνευ ΦΠΑ, ως εξής:

Ομάδα Α : επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 7.300,00).

Ομάδα Β :  τέσσερεις χιλιάδες είκοσι ευρώ (€ 4.020,00).

Ομάδα Γ :  τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (€ 3.240,00).

Ομάδα Δ :  χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ (€ 1.440,00).

με ισχύ τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα  (12) μήνες.

7. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.  

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάτμου.

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/12/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Λήψη Αρχείων :