ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ

20 Μαρτίου, 2021 17:19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ

Ο Δημαρχών Πάτμου  διακηρύττει την διεξαγωγή προφορικών πλειοδοτικών φανερών δημοπρασιών, σύμφωνα  με τις αριθμ. 14/2020 και 5/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και  την αριθμ. 28/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής     στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας  ενώπιον της Επιτροπής  (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 114/2020  απόφαση του ΔΣ)   για την μίσθωση εκτάσεων  για σπόριμα.

Οι  Διαγωνισμοί  θα διεξαχθούν τις ημερομηνίες και ώρες  που αναφέρονται  κάτωθι στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας    με τα αντίστοιχα κατώτατα μισθώματα και ποσά εγγυητικής

Τοποθεσία
Δημοτικής Έκτασης
ΚΑΕΚ Έκταση Κατώτατο όριο μισθώματος/έτος Ποσό εγγυητικής Ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας Ωρα διεξαγωγής δημοπρασίας
1.-Νησίδα Κεντρονήσι 100600821001 21.352,27 100,00 € 10€  2-4-2021 10.30-11.00
2.-Νήσίδα «Αγ.Γεώργιος» 100600820001 81.703,07 275,00 € 27,5 € 2-4-2021 11.30-12.00
3.-Αλυκή Γερανού Παναγιάς 100600819011 17.896,05 920,00 € 92,00 € 2-4-2021 12.30-13.00
4.-Τραγονήσι 100600103002 12.000 250,00 € 25,00 € 2-4-2021 13.30-14.00

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται:

 η 10.30 πρωινή για την 1η έκταση 

η 11.30  πρωινή  για την 2η έκταση

η 12.30 μεσημβρινή για την 3η έκταση

η 13.30 μεσημβρινή για την 4η έκταση 

Τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισμού πριν από την ώρα έναρξης των προσφορών τα οποία υπογράφονται, καταγράφονται, ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των εγγράφων δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πάτμου (αρ. 195 Ν.3463/2006).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει  τα κάτωθι:

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει  τα κάτωθι:

1.-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.-Βεβαίωση ότι είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος Πάτμου

3.-Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης

4.-Εγγυητική επιστολή σε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος ενός έτους  Η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού με άλλη ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα που θα προκύψει από το διαγωνισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το πλήρες  κείμενο της διακήρυξης  μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο του Δήμου, τηλ. 22473 60300

                                                                                                                                           

Ο Δημαρχών
Μιχάλης Κωνσταντάς