boat

Aποστολή αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ τουριστών

24 Μαρτίου, 2020 20:53

Περί αποστολής αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) στο λιμάνι της Πάτμου και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν , για την προστασία των κατοίκων της Πάτμου από τον κορωνοϊό

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 14η  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο  και ώρα  10.00  συνήλθε σε έκτακτη (διά περιφοράς) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1444/10-3-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  τα άρθρα 67 , παρ. 5.1 και 167, παρ. 1.2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ10.ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
2.ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ11.ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3.ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ12.ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΚΑΝΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ13.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
5.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ14.ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
7.ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
9.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):  

1.ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ2.ΓΡΥΛΛΗΣ Θ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3.ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  2ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1.- Την με ημερομηνία 14/3/2020 εισήγηση του κ. Δημάρχου η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για λήψης απόφασης λήψης μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό »

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Στο πλαίσιο  των μέτρων που λαμβάνει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό και στην υποχρέωση που έχουμε εμείς ως δημοτική αρχή να πράξουμε τα απαραίτητα για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων και δημοτών του νησιού μας, θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ζητήσουμε από το κράτος να συμπεριλάβει στα μέτρα που συνεχώς ανακοινώνει τη μη προσέγγιση πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες)  στο λιμάνι της Πάτμου και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός της Συνθήκης Σένγκεν (προσωρινό κλείσιμο της Πύλης Σένγκεν για τα συγκεκριμένα πλοία).

   Για το λόγο αυτό συγκαλείται σήμερα εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την εγκύκλιο 18200/13-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και σας ζητώ να λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:

1.-Να σταλεί αίτημα στους αρμόδιους φορείς (Πρωθυπουργό , Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Ε.Ο.Δ.Υ, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου) με το οποίο να αιτείται το δημοτικό Συμβούλιο την άμεση λήψη μέτρου της μη προσέγγισης στο λιμάνι της Πάτμου πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν, ήτοι κλείσιμο της Πύλης του Σένγκεν της νήσου Πάτμου  για τα παραπάνω αναφερόμενα πλοία και μέχρι την άρση των λοιπών μέτρων που έχει λάβει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

  • την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,
  • το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
  • το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),
  • το Νόμο 4555/2018 (Α΄ 133)
  • το Νόμο 4623/2019(Α΄134)
  • την εγκύκλιο 93/60173/23-8-2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

Αιτείται στους αρμόδιους φορείς (κ. Πρωθυπουργό , Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο  Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Ε.Ο.Δ.Υ, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου),  την άμεση λήψη του μέτρου της μη προσέγγισης στο λιμάνι της Πάτμου πλοίων που μεταφέρουν γκρουπ (μαζικούς τουρίστες) και προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Συνθήκης Σένγκεν, ήτοι, κλείσιμο της Πύλης του Σένγκεν της νήσου Πάτμου  για τα παραπάνω αναφερόμενα πλοία και μέχρι την άρση των λοιπών μέτρων που έχει λάβει το κράτος για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   29/2020 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο πρόεδρος

Μπλούκας Σεραφείμ

Τα  Μέλη

Κωνσταντάς Μιχ.
Κουτούζος Νικ.
Κανιαρού Ειρ.
Κάβουρας Δ.
Μίχας Νικόλαος
Κοκώνης Ελ.
Γαμπιέρης Αντ.
Κλεούδη Ανθ.
Σημαντήρης Ι.
Τσαμπαλάκης Νικ.
Στόικος Γρ.
Μαραβέλια Μ.
Βέργος Παν.

Ακριβές Απόσπασμα

Πάτμος, 14/3/2020

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες