Ορισμός Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμημάτων του Δήμου Πάτμου

1 Σεπτεμβρίου, 2021 19:31

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 175

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΠΑΤΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72 & 100 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2007) .
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013, σύμφωνα  με τις οποίες οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄) επεκτείνονται  και στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 & 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) αναφορικά με τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης.
  5. Την υπ’ Αριθμ. 17/οικ.34832/02-09-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανωτικών μονάδων στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010.
  6. Την αριθμ. 309/2017 απόφαση Δημάρχου
  7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου  (ΦΕΚ 2746/2-12-2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε: α)  με το ΦΕΚ 2896/22-8-2017 τ.Β΄ και β) με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β από το οποίο προκύπτει ότι ο Δήμος Πάτμου  ως διοικητική ενότητα διαθέτει πλέον Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει   τέσσερα τμήματα, ήτοι: 1)Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, 2) Τμήμα Αστικής κατάστασης, 3) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και 4) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Επίσης δημιουργήθηκαν δύο αυτοτελή τμήματα στην ενότητα “Υπηρεσίες Περιβάλλοντος”, ήτοι:1) Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Έργων και 2) Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
  8. Τις διατάξεις του  Νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» .
  9. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β΄  και από 1/9/2021:          

           Α.- Ορίζουμε ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πάτμου , μέχρι την τοποθέτηση  Προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α α΄ βαθμού   Νομού Δωδ/σου, την  Πούλου-Ελισσαίου Ελένη του Πέτρου, μόνιμη υπάλληλο,  κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Α΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄

            Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

      α) εγγράφων της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου, των αποφάσεων μεταβολών στο Δημοτολόγιο, των αποφάσεων  αδειών των υπαλλήλων, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999), της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, της υπογραφής  όλων των πιστοποιητικών και της επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αυτών.

Β. 1.- Ορίζουμε  ως Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου , μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, την Λιάπη Καλλιόπη του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο  κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄

             Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

      α) εγγράφων της  Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999) και  της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.

2.- Ορίζουμε  ως Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης του Δήμου Πάτμου , μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, την Γιάνναρου Ζαφειρία του Βασιλείου, υπάλληλο αορίστου χρόνου  κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄

             Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

      α) εγγράφων της  Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999) και  της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.

3.- Ορίζουμε  ως Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

            του Δήμου Πάτμου , για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ήτοι μέχρι 30/9/2021  , τον Παραδείση Γεώργιο του Εμμανουήλ, μόνιμο υπάλληλο  κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄

             Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

               α) εγγράφων του Τμήματος  Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του  Δήμου, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999).

    4.- Ορίζουμε  ως Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Πάτμου , για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ήτοι μέχρι 30/9/2021  , τον Γαμπιεράκη Γεώργιο του Γερασίμου, μόνιμο υπάλληλο  κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄         

             Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

               α) εγγράφων του Τμήματος   του Εσόδων, περιουσίας και Ταμείου του Δήμου, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999)

            Γ.- Ορίζουμε  ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων  του Δήμου Πάτμου,  μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου κατόπιν επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, την Ασωνίτη Μαργαρίτα του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο  κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Α΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάτμου όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3781/13-8-2021 τ. Β ΄

             Παρέχουμε την εξουσιοδότηση της υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» :    

      α) εγγράφων του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου, της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 11 παράγραφος 1και 2 του Ν.2690/1999) και  της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.

Δ.   Στους ανωτέρω χορηγούμε το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4024/2011, επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμημάτων.

Ε. Στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός τους θα αναπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2007) .

ΣΤ. Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας με το ίδιο αντικείμενο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΝΤΕΣ