Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου

2 Ιουνίου, 2021 9:43

Απόφαση Αριθμ.  107

Ο Δήμαρχος Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134) .  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1327) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852 /2010 (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πάτμου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3.047 κατοίκους .
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πάτμου μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι και λόγω μικρού νησιωτικού δήμου κατά την έννοια της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Α , μπορεί να οριστεί ένας (1) επιπλέον, ήτοι συνολικά τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.
 7. Την εγκύκλιο 82/59633/20-8-2019 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» μεταξύ των οποίων αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019  αντιδήμαρχος μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
 8. Την εγκύκλιο 48/22119/7-4-2020 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» σύμφωνα με την οποία με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α΄1670 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, στο οποίο ορίζεται ότι : «Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν οριστεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3)» . Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού αντιδημάρχων της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.    
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/2-11-2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Τις αριθμ.282/5364/3-9-2019 & 75/2110/27-4-2020 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων
 11. Την αριθμ. 92/2277/12-5-2021 απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Ανάκληση ορισμού και απαλλαγή από την άσκηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου”
 12. Το γεγονός ότι η μετά από την παραπάνω αναφερόμενη ανάκληση Αντιδημάρχου, πρέπει να οριστεί νέος αντιδήμαρχος για την επικουρία του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πάτμου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)  Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουτούζο Νικόλαο του Δημητρίου  ως  έμμισθο Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πάτμου, με θητεία από 1/6/2021 μέχρι 2/9/2021 (υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Αντιδημάρχου), μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

 1. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας  ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κου Μιχαήλ Κωνσταντά
 2. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του  κ. Δημάρχου
 3. Την τουριστική  ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση του Δήμου Πάτμου
 4. Την παρακολούθηση και εποπτεία των θεμάτων παιδείας
 5. Τη συνεργασία και εποπτεία της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
 6. Τη συνεργασία και  εποπτεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 7. Την προώθηση προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων , Δια Βίου Μάθησης  και επιμόρφωσης ενηλίκων.
 8. Την προώθηση θεμάτων νέας γενιάς
 9. Τη μέριμνα προώθησης εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων τοπικού αθλητισμού.
 10. Την εποπτεία κτιριακών και άλλων αθλητικών Υποδομών.
 11. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 282/2019 και 75/2020 αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς .

Γ) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες