Ενημέρωση περί της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε επαγγελματίες.

7 Ιανουαρίου, 2022 15:23

            Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ: 624ΥΩΞΦ-3ΘΣ) οι αιτήσεις παραχώρησης κατατίθενται στο Δήμο από 1η Δεκεμβρίου  μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

            Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως οι αιτούντες από το Δήμο Κοινόχρηστο Χώρο προς εξυπηρέτηση του επαγγέλματος τους, να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι α) αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο β) σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του παραπάνω αναφερόμενου κανονισμού.

            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Εσόδων του Δήμου μας στο τηλ. 2247360314.

Ο  Αντιδήμαρχος

Κοκώνης Ελευθέριος