ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

6 Αυγούστου, 2020 20:52

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πάτμου έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 “Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 76 Α΄/28-3-2003).

5. Το άρθρο24 Ν.4674/20 στο οποίο αναφέρει «Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022, επιτρέπεται η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθείας και χωρίς δημοπρασία κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και θετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας.»

6. Την με αριθμό 19/2020 ΑΔΣ ( ΑΔΑ 6ΜΝ7ΩΞΦ-ΨΧΓ) με θέμα: «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη Στέγαση Παιδικού Σταθμού»

7. Την με αριθμ. 37/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΝΕ3ΩΞΦ-Τ1Φ) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Έγκριση  μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Παιδικού  Σταθμού» με την οποία τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν:

8. Την με αριθμ. 48/2020 ΑΔΣ (6ΝΜΡΩΞΦ-ΝΑΥ)με θέμα: «Έγκριση χορηγίας Έργου»

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ΦΕΚ 141 Α΄/28-9-2017

10. Την παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

11.-Την αριθμ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΖΔ5ΩΞΦ-1Γ5)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν ακίνητο, το οποίο κατέχουν ή νέμονται, προς τον Δήμο Πάτμου για τη στέγαση παιδικού σταθμού, δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) νηπίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πάτμου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία ξεκινάει από  την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας δημόσιας πρόσκλησης και λήγει στις 17 -8-2020 και ώρα 15.00 .

Άρθρο 1ο:

Περιγραφή του μισθίου – χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Να βρίσκεται εντός της νήσου Πάτμου και ειδικότερα στην περιοχή της Σκάλας Πάτμου, να είναι εύκολα προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο και τα οικόπεδα εντός των οποίων βρίσκεται, να έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένη οδό / κοινόχρηστο χώρο, να πληροί τους όρους χρήσης γης, να απέχει ανάλογα από οχληρές και ανθυγιεινές εγκαταστάσεις, να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου. Οι κτιριακές απαιτήσεις για την δυναμικότητα του παιδικού σταθμού ανάλογα με τον αριθμό παιδιών (νηπίων), πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28-9-2017) ως ακολούθως:

Για παιδικό σταθμό δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) νηπίων

Απαιτείται κτίριο κατά προτίμηση ισόγειο (στην ίδια ή σε διαφορετική στάθμη) τουλάχιστον 150,00μ2, ευήλιο και ευάερο, στο οποίο υπάρχουν ή υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης τουλάχιστον των εξής χώρων:

 • Είσοδος – Αναμονή: 12,00 μ2
 • Γραφείο Δ/νσης: 7,00 μ2
 • WC/DS προσωπικού – κοινού: 6,00 μ2
 • 2 Αίθουσες Απασχόλησης Νηπίων: τουλάχιστον 25,00μ2 η καθεμία ή μία αίθουσα τουλάχιστον 50,00 μ2.
 • 1 Αίθουσα ύπνου: 9,00 μ2.
 • Χώρος WC/ Λουτρό Νηπίων: 12,00 μ2 με 3 WC νηπίων, 4 παιδικούς νιπτήρες και 1 DS.
 • Κουζίνα: τουλάχιστον 8,00 μ2, η οποία θα πρέπει να εξαερίζεται καλά με κατάλληλο σύστημα   εξαερισμού και να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αποκομιδής απορριμμάτων. Τα παραπάνω προσαυξάνονται ανάλογα με τον επιπλέον αριθμό παιδιών.
 • Αποθήκη τροφίμων: 3,00 μ2
 • Πλυντήριο – σιδερωτήριο: 6,00 μ2
 • Χώρο ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας: 3,00 μ2 με άμεση βοηθητική έξοδο
 • Γενική αποθήκη: 5,00 μ2
 • Υπαίθριος χώρος τουλάχιστον 112,50 μ2 (προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό παιδιών)

Εφόσον καλύπτεται αριθμός 30-35 παιδιών απαιτείται επιπλέον:

 • Γραφείο πολλαπλών χρήσεων: 9,00μ2

Εφόσον καλύπτεται αριθμός παιδιών >35 απαιτείται επιπλέον:

 • Μόνωση : 6,00μ2

Επιθυμητό είναι να υπάρχει χώρος τραπεζαρίας ελάχιστου εμβαδού 15,00μ2

Ανάλογα με τον αριθμό παιδιών που μπορεί να καλύψει το προσφερόμενο ακίνητο, πρέπει να καλύπτονται αντίστοιχα οι ελάχιστες επιφάνειες (προσαυξανόμενες) και οι προδιαγραφές των χώρων, κύριων και βοηθητικών (και WC/ Λουτρό Νηπίων) του κτιρίου, καθώς και του υπαίθριου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017).

Οι γενικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού). Αν το μίσθιο έχει και άλλη χρήση θα πρέπει να μην έχει κοινή είσοδο – έξοδο με τον παιδικό σταθμό.
 2. Στην περίπτωση που ο σταθμός πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, θα πρέπει να μη διασπώνται οι λειτουργικές ενότητες των νηπίων.
 3. Οι χώροι παραμονής των νηπίων πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση με τον χώρο αυλισμού τους.
 4. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου παιδικού σταθμού, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 5. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου ως WC ΑΜΕΑ.
 6. Να υπάρχουν αυτόνομοι και εύκολα προσβάσιμοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για το προσφερόμενο ακίνητο.
 7. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
 8. Σε περίπτωση που το κάθε προσφερόμενο ακίνητο ή τμήμα αυτού βρίσκεται σε όροφο θα πρέπει να υπάρχει ανελκυστήρας ή άλλο πρόσφορο μέσο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση ΑμεΑ.

Επιπλέον των ανωτέρω, και κατά την κρίση της Επιτροπής Καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη:

 1. Η ειδικότερη θέση του ακινήτου,
 2. Η γενική κατάσταση (ποιότητα) του κτιρίου,
 3. Το μήκος της πρόσοψης και ο προσανατολισμός του κτιρίου (φωτισμός – αερισμός),
 4. Η λειτουργικότητα και η αισθητική του κτιρίου.

Άρθρο 2ο:

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς

Προσφορά μπορεί να υποβάλουν κύριοι ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και είναι κατάλληλα για τη στέγαση παιδικού σταθμού μετά από διαμόρφωση, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα προσφερόμενα ακίνητα εφόσον δεν είναι απολύτως έτοιμα κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, πρέπει να είναι κατάλληλα προς διαμόρφωση.

Άρθρο 3ο:

Τρόπος επιλογής του ακινήτου

Η επιλογή του προκριτέου ακινήτου διενεργείται σε δύο φάσεις ως εξής:

3.1 Στάδιο Α΄: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερόμενων ακινήτων

Οι προσφορές, που περιλαμβάνουν απαραίτητα σε ξεχωριστό φάκελο και το ποσό του μισθώματος που προσφέρει ο ενδιαφερόμενος, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πάτμου στην ως άνω διεύθυνση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της Δημόσιας πρόσκλησης ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, στην ως άνω διεύθυνση, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραλαμβάνεται με απόδειξη. Μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς ενδιαφέροντος θεωρείται εκπρόθεσμη. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία κοινοποιεί τους φακέλους με τις προσφορές στην επιτροπή Δημοπρασιών που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 160/2019 ΑΔΣ  η οποία θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις, που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σημειώνεται πως η αναζήτηση διευκρινίσεων δεν αποτελεί δικαίωμα των συμμετεχόντων, αλλά δυνατότητα της Επιτροπής που μπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι Προτάσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα έχει συνταχθεί ως υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η πρόθεση κατάθεσης προσφοράς προς εκμίσθωση συγκεκριμένου ακινήτου ιδιοκτησίας του, καθώς και να εμφανίζονται κατ’ ελάχιστο τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου.
 2. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία ταυτότητάς του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο εξουσιοδότησης πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
 3. Περιγραφή με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερόμενου ακινήτου με συνημμένα:
  1. το στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου,
  1. τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα των κατόψεων, του Διαγράμματος Κάλυψης και του Τοπογραφικού της Οικοδομικής Άδειας,
  1. τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα συνημμένα σχέδια της ρύθμισης σε περίπτωση νομιμοποίησης/ρύθμισης του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1337/87, 3843/10, 4178/13, 4495/17 ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,
  1. αντίγραφο της πράξης σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών και κανονισμού του κτιρίου, αν υπάρχει,
  1. άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα σε ισχύ αν το προσφερόμενο ακίνητο αναπτύσσεται σε περισσότερους ορόφους.
  1. αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9,
  1. υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλει στο ΤΑΧΙSto πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το προσφερόμενο ακίνητο εντός της προβλεπόμενης  ημερομηνίας .
  1. δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Πάτμου περί μη οφειλής, που να ισχύει την ημέρα υποβολής του φακέλου της προσφοράς,
  1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
  1. σφραγισμένος φάκελος που περιέχει το ποσό του μισθώματος που προσφέρει ο ενδιαφερόμενος.
  1. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι αποδέχεται τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης του μίσθιου,
  1. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος μη κατοίκου Πάτμου, που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά, με την οποία θα ορίζει πληρεξούσιο και αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται από τον Δήμο Πάτμου κάθε σχετική κοινοποίηση,
  1. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε κριθεί χρήσιμο, κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία,
  1. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητείται ρητά να συνυποβληθεί από άρθρο της παρούσας πρόσκλησης.
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από βάρη
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα ανέχεται επεμβάσεις του κτιρίου που θα συνάδουν με τη χρήση του κτιρίου
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 48/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για όσα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει μία συνολική υπεύθυνη  δήλωση, η οποία δεν απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Κατόπιν  η επιτροπή Δημοπρασιών  αποστέλλει τους φακέλους (οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις) στην επιτροπή καταλληλότητας, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των φακέλων των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Επίσης, η επιτροπή στην έκθεσή της αναφέρει τις τυχόν τροποποιήσεις – μεταβολές διαμερισμάτωσης – των ακινήτων που καταρχήν κρίνονται κατάλληλα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες οι ιδιοκτήτες, με υπεύθυνη δήλωση, θα δεσμευθούν να συναινέσουν, ώστε να μπορεί να τις υλοποιήσει ο Δήμος. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στο Δήμο και κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

3.2 Στάδιο Β΄: Επιλογή ακινήτου

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Α’, η ίδια επιτροπή Δημοπρασιών  προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, μόνο των ακινήτων εκείνων που έχουν κριθεί κατά το προηγούμενο στάδιο κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο δήμος.

Μειοδότρια προσφορά θεωρείται εκείνη που περιέχει το χαμηλότερο ποσό μισθώματος για ακίνητο που έχει κριθεί κατάλληλο.

Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφει όλες τις προσφερθείσες τιμές και υπογράφεται από τα μέλη της και τον μειοδότη. Ο μειοδότης και μόνον αυτός μπορεί να βελτιώσει την οικονομική του προσφορά προς όφελος του δήμου.

Άρθρο 4ο:

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο μειοδότης, δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή τη μη επικύρωση της διαδικασίας από την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (α’ ή/και β’ στάδιο) δε δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με την προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.

Άρθρο 5ο:

Επανάληψη διαδικασίας

Η δημόσια πρόσκληση επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημόσια πρόσκληση επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της διαδικασίας.

β) μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική διαδικασία γνωστοποιείται με περιληπτική πρόσκληση του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης πρόσκλησης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Άρθρο 6ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ή δεν υπογράψει, θα γίνει επανάληψη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 5. Το ίδιο θα συμβεί σε περίπτωση που ο εκμισθωτής θα παραβεί όρο της σύμβασης ή της παρούσας πρόσκλησης αφού όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.

Άρθρο 7ο:

Διάρκεια της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη δυνατότητα μονομερούς ισόχρονης παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου σε περίπτωση που δεν έχει ο Δήμος ολοκληρώσει το ιδιόκτητο κτίσμα για την στέγαση του παιδικού Σταθμού. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν τη λήξη της μισθωτικής περιόδου μπορεί αυτή να παραταθεί έως και πέντε (5) έτη με τους ίδιους όρους. Η πράξη αυτή του δήμου Πάτμου για όσο διάστημα αποφασιστεί είναι υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.

Ο Δήμος Πάτμου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης ή άλλης από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης, εφόσον:

 1. Καταργηθεί ο παιδικός σταθμός εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του,
 2. Μεταστεγαστεί ο παιδικός σταθμός σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου,
 3. Παραχωρηθεί σε αυτόν από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,
 4. Μεταστεγαστεί ο παιδικός σταθμός προς εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη μισθώματος κατά τουλάχιστον 50% μικρότερου του συνόλου των ήδη επί μέρους καταβαλλόμενων μισθωμάτων.
 5. Το μίσθιο καταστεί ακατάλληλο για χρήση, λόγω ζημιών από πλημμύρα, σεισμό ή φωτιά.

Η λύση της σύμβασης υλοποιείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του και έγγραφης για το σκοπό αυτό ανακοίνωσης προς τον εκμισθωτή, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν τη υλοποίησή της λύσης της σύμβασης. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.

Ο Δήμος μπορεί, μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μίσθωσης, να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.

Επιτρέπεται η από πλευράς του μισθωτή μονομερής παράταση της μίσθωσης για χρονικό διάστημα μέχρι και πέντε (5) έτη.

Άρθρο 8ο:

Μίσθωμα – πληρωμή – εγγύηση – κρατήσεις

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου προς χρήση, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου. Το μηνιαίο μίσθωμα θα κατατίθεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, κατόπιν εκδόσεως και έγκρισης σχετικού χρηματικού εντάλματος. Οι τυχόν κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος κάθε είδους που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 9ο:

Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)

 1. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο προς χρήση από τον Δήμο κατάλληλο και σύμφωνο προς τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Για την παραλαβή του ακινήτου θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία και αποδεσμεύονται τυχόν εγγυήσεις. Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές που χρειαστούν στη διαρρύθμιση του κτιρίου λόγω χρήσης του ως παιδικού σταθμού επιβαρύνουν τον Δήμο και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να συναινέσει στην υλοποίησή τους και στην έκδοση των σχετικών με αυτές εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.
 2. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνικού δικτύου και να παραδώσει αυτά στον μισθωτή σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης.
 3. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, όταν αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
 4. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώνει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου), μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο μισθωτής (Δήμος) έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:
 5. Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια στη μίσθωση άλλου ακινήτου, με δημοπρασία ή απευθείας, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
 6. Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση.
 7. Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής από τον εκμισθωτή.

Άρθρο 10ο:

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή

 1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στέγαση των ως άνω υπηρεσιών του μισθωτή.
 2. Τον μισθωτή (Δήμος Πάτμου) βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φωτισμό, νερό, καθώς και κάθε άλλη παρόμοια επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε δαπάνη κοινοχρήστων ή άλλη τοιαύτη βαρύνουσα τον μισθωτή κατά νόμο.
 3. Ο μισθωτής (Δήμος Πάτμου) δεν ευθύνεται έναντι του εκμισθωτού για την πραγματική κατάσταση του μίσθιου ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου.
 4. Ο Δήμος Πάτμου, ως μισθωτής, δεν οφείλει καμία αποζημίωση προς τον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται σε συνήθη χρήση, σε κακή κατασκευή ή παλαιότητα του ακινήτου ή σε τυχαίο γεγονός.
 5. Ο Δήμος Πάτμου διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με την κρίση του και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι πολίτες, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε εργασίες διαμόρφωσης, βελτίωσης και διαρρύθμισης, προσθήκες και μεταβολές του μίσθιου κατόπιν συναίνεσης του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση στο μίσθιο από τον μισθωτή συμφωνείται πως γίνεται επ’ ωφελεία του μισθωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, να αφαιρέσει ό,τι τοποθέτησε στο μίσθιο, σε κάθε πάντως περίπτωση έχει την υποχρέωση, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον εκμισθωτή, να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική κατάσταση που το παρέλαβε που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο 11ο:

Μεταβίβαση κυριότητας μίσθιου

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της νομής του μισθωμένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νομέας, κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ο δε μεταβιβάζων το δικαίωμα (εκμισθωτής) υποχρεούται προτού μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη/ νομέα/ κατόχου/ επικαρπωτή καθώς επίσης υποχρεούται να ενημερώσει και τον ίδιο για τη συγκεκριμένη μισθωτική δέσμευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης/ νομέας/ κάτοχος/ επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκμισθωτής και το μίσθωμα καταβάλλεται στο όνομά του, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα στον Δήμο ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μεταγεγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες).

Άρθρο 12ο:

Λήξη της μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή, στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

Άρθρο 13ο:

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται.

Άρθρο 14ο:

Δημοσίευση της πρόσκλησης

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των φακέλων των προσφορών με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου και στο δημοσιέστερο μέρος της έδρας του Δήμου.

Άρθρο 15ο:

Μετά τη λήξη και της β’ φάσης της διαδικασίας η Οικονομική Επιτροπή με θετική εισήγησή της θα παραπέμψει το θέμα της έγκρισης του αποτελέσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών.

Ακόμα, παρατυπία της διαδικασίας δεν δίνει στον εκμισθωτή ή στο μειοδότη κανένα δικαίωμα για αποζημίωση. Ο Δήμος Πάτμου διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει την διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης.

Άρθρο 16ο

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.270/1981 «περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3130/2003, του Ν. 3463/06 και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 17ο:

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Άρθρο 18ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημόσια πρόσκληση παρέχονται από τη Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2247360300 και [email protected] Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης χορηγείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται στον Δήμο από τους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

                                                                                                        

Ο Δήμαρχος

Πέντες Ελευθέριος