Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων

23 Ιανουαρίου, 2021 15:40

Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Aγαπητοί συνδημότες,

Η δημοτική αρχή στο πεδίο των δράσεων της, προέβη στη σύνταξη ειδικού σχεδίου αναφορικά με τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο μας.

Αναρτάται το παρόν σχέδιο κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε κάθε δημότη , φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρχή ή φορέα για τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, παραλείψεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. H δυνατότητα αυτή παρέχεται στον δικτυακό τόπο του Δήμου και συγκεκριμένα στην επιλογή ενημέρωση- διαβουλεύσεις.

Mε τον τρόπο αυτό, η δημοτική αρχή δίνει το βήμα συμμετοχής της κοινής γνώμης στη λήψη αποφάσεων και οι δημότες αποκτούν φωνή στις ενέργειες και τα μέτρα των διοικητικών διαδικασιών. Επιθυμούμε να επιτύχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους δημότες προκειμένου να επιτευχθεί κατά το μέγιστο δυνατό η προστασία και η χρήση των κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο μας.

Το παρόν σχέδιο θα παραμείνει αναρτημένο προς δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, από σήμερα Tρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 έως και Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021.

link Διαβούλευσης : https://hello.crowdapps.net/participation-patmos/

.

 Ο Δήμαρχος
EλευθέριοςΠέντες