ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ.

30 Μαΐου, 2022 11:31

Στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής και των δημοτών για την αισθητική αναβάθμιση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, υπενθυμίζουμε την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πάτμου, απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών , οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους κάδους η γύρω από αυτούς αντικείμενα ή υλικά προερχόμενα από διάφορες χρήσεις όπως έπιπλα , στρώματα , υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κλ. Η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους γίνεται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι:

Α) στην περίπτωση περιορισμένης ποσότητας ογκωδών αντικειμένων, επιτρέπεται μόνο η προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων δίπλα στους κάδους απορριμμάτων και αποκλειστικά για τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 18:00 μ.μ έως ώρα 22:00 μ.μ. και Σάββατο από ώρα 7:00 π.μ έως ώρα 12:00 π.μ, ώστε να γίνεται η συλλογή τους από την υπηρεσία καθαριότητας.

Β) στην περίπτωση μεγάλου όγκου απορριμμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία ογκωδών αντικειμένων, ο υπόχρεος έχει αποκλειστική ευθύνη και με δική του δαπάνη για τη μεταφορά αυτών σε καθημερινή βάση εκτός Κυριακής κατά τη θερινή περίοδο στο χώρο λειτουργίας του ΧΥΤΑ και από ώρα 07:00 π.μ έως ώρα 14:00 μ.μ.

Τυχόν παράβαση των όσων ορίζονται στον Κανονισμό Καθαριότητας επισύρει πρόστιμο για κάθε υπόχρεο/ υπαίτιο.

Ο Δημαρχών

Μιχαήλ Κωνσταντάς