Ανακοίνωση – Πρόσληψη Προσωπικού 3 ατόμων

21 Μαρτίου, 2023 17:11

Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου, ήτοι: Δύο (2) άτομα ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και ένα (1) άτομο ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2023/307/10-2-2023 ανακοίνωσή  μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους  από Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 (ΔΕ/ΥΕ)  και να την υποβάλουν  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάτμου, Χώρα Πάτμου Τ.Κ. 85500, υπόψιν κ. Ελένης Ελισσαίου (τηλ. επικοινωνίας: 22473-60306)

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

    Για περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  22473 60306.

    Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας δικαιολογητικών.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Ελισσαίου Ελένη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ .2 ΑΣΕΠ)

2.ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ)

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ Κ.Λ.Π.

5.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΟΑΕΔ(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ( Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)   

6.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΧΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ (ΠΡΟΣΦΑΤΗ)

8.ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΧΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

9.ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

10.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ “ΗΔΙΚΑ”.

12.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΠΑ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ