application

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020

25 Αυγούστου, 2020 9:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους της 4/2020Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σχετικά με την διαδικασία υποβολής τωνδικαιολογητικών για την πρόσληψή τους στο Δήμο μας, έτσι ώστε λόγωCOVID 19 να αποφευχθεί ο συνωστισμός για λόγους δημόσιας υγείας.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακακατάταξης επιτυχόντων της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020και τους έχει σταλεί στο προσωπικό τους e–mail Συστατικό Σημείωμα ήέχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και υπό τηνπροϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης, θα πρέπει:

Εντός πέντε (5) εργασίμων(προσοχή εργασίμων)ημερών από τηνημερομηνία παραλαβής του συστατικού σημειώματος και εφόσοναποδέχονται την θέση να υποβάλλουναυτό με αίτηση τους  τον Δήμο Πάτμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected]

Στην συνέχεια υποχρεούται να αποστείλουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίαςδέκα (10) ημερολογιακών ημερών (προσοχή ημερολογιακών) απότην ημερομηνία αποστολής μέσω e–mail του ΣυστατικούΣημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ 2, στο Δήμο μας με ηλεκτρονικήσάρωση(pdf) , στη διεύθυνση [email protected]με Θέμα το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντα και τη φράση «ΟΑΕΔ4/2020».

Εάν ηηλεκτρονική υποβολή αυτών δεν είναι δυνατή, τα δικαιολογητικάμπορούν να κατατεθούν και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο τουΔήμου μας, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ, 85500), όπου θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο τουεπιτυχόντα ωφελούμενου και η φράση «ΟΑΕΔ 4/2020».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητατοποθέτησης όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ και στοπαράρτημα ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της οικείαςΠρόσκλησης.

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να βρίσκεται σε ισχύ τηνημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών για την πρόσληψη.

4. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον αριθμό μητρώου Εθνικού ΦορέαΚοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

5. Βεβαίωση Απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (Παλιός ήΝέος ασφαλισμένος).

6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίουόπου αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ και στο οποίο οπροσλαμβανόμενος εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

8. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι είναι ΑμεΑ ή για τους ωφελούμενους που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ήσωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενοή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο μεαναπηρία 80% και άνω τον/την οποίο/α συντηρούν,προσκομίζουν Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010  σε ισχύ.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει ο επιτυχώνωφελούμενος ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και γιαοποιαδήποτε ποινή για κλοπή …κλπ

10. Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (microdata) συμπληρωμένουποχρεωτικά για τη νομιμοποίηση της πρόσληψης.

Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριντην 6/7/2020.

Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και ταπιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), ο χρόνος απόκτησης πρέπει να είναι πριντην 03/08/2020.

Μετά τον έλεγχο των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.6.1), τωναπαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ. 6.2)και των τίτλων σπουδών – πρόσθετων προσόντων (παρ. 6.3), οιεπιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν – τοποθετηθούν μέσα σεχρονικό διάστημα τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από τηνημερομηνία πρωτοκόλλου ως εισερχομένου του ΣυστατικούΣημειώματος που απέστειλε μέσω e–mail το αρμόδιο ΚΠΑ 2 στο Δήμομας.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη και τοποθέτησήτους, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και με δική τους ευθύνη,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι<<Δεν αποδέχομαι τη θέση ειδικότητας….για την οποία έχω επιλεγείκατόπιν της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020>>.

Τέλος επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των απαιτούμενωνδικαιολογητικών επιφέρει τον ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ του επιτυχόνταωφελούμενου του ΟΑΕΔ από την διαδικασία πρόσληψης.

Για το Δήμο Πάτμου

Ελένη Ελισσαίου

 Προϊσταμένη Διοικ. Υπηρεσιών