Ανακοίνωση περι μη Λειτουργείας Σχολείων Πάτμου την 16 & 17 Φεβρουαρίου 2021

17 Φεβρουαρίου, 2021 13:26

Ανακοίνωση περι μη Λειτουργείας Σχολείων Πάτμου την 16 & 17 Φεβρουαρίου 2021

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 4 περίπτωση 27 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (θυελλώδεις άνεμοι- χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, που δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την ορθή τήρηση των υγειονομικών κανόνων των σχολείων μας (συχνός προαυλισμός- αερισμός αιθουσών κ.λ.π. ) προς αποφυγή της διασποράς του COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την αναστολή λειτουργίας  με φυσική παρουσία όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάτμου, Τρίτη 16 Φεβρουάριου 2021 και Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των έκτακτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Δήμο Πάτμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών, η αποφυγή ατυχημάτων  και η αποφυγή διασποράς του COVID-19.

                                                                                     

   Ο Δημαρχών                                                                                 
 Κωνσταντάς Μιχαήλ