Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία

24 Ιουνίου, 2021 17:42

Ο Δήμος Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214)
 5. Το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (Α΄256)
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π (Α΄55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/τ. Β΄/2.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/22-08-2017)
 8. Την υπ’  αριθ. πρωτ. 106/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΘΩΞΦ-ΝΒΔ) απόφαση της Οικονομικής     Επιτροπής περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ Ο.Χ χρονικής διάρκειας (4) μηνών  

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, των κάτωθι ειδικοτήτων (πίνακας Α), προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες πυροπροστασίας   (πίνακας Β΄) :

Υπηρεσία : Δήμος Πάτμου (Τεχνική Υπηρεσία)

Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία πρόσληψης και για τέσσερις (4) μήνες

Αριθμός ατόμων : 4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά ειδικότητα)
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται:

 1. Βεβαίωση  μονίμου κατοικίας από το  ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

Α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

Β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

Γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή στο Κ.Ε.Π του Δήμου Πάτμου  από 25 Ιουνίου 2021 μέχρι και 2 Ιουλίου 2021.    

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες