Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου

13 Μαΐου, 2021 16:22

Απόφαση Αριθμ.  92
Ο Δήμαρχος Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134) .  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1327) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852 /2010 (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πάτμου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3.047 κατοίκους .
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πάτμου μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι και λόγω μικρού νησιωτικού δήμου κατά την έννοια της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Α , μπορεί να οριστεί ένας (1) επιπλέον, ήτοι συνολικά τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.
 7. Την εγκύκλιο 82/59633/20-8-2019 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» μεταξύ των οποίων αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019  αντιδήμαρχος μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
 8. Την εγκύκλιο 48/22119/7-4-2020 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» σύμφωνα με την οποία με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α΄1670 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, στο οποίο ορίζεται ότι : «Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν οριστεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3)» . Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού αντιδημάρχων της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.    
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/2-11-2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Τις αριθμ.282/5364/3-9-2019 & 75/2110/27-4-2020 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων
 11. Το γεγονός ότι η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι(6) μηνών από τον ορισμό του.
 12. Το γεγονός ότι η διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Τσαμπαλάκη Νικήτα του Χρήστου έχει υπερβεί τους έξι(6) μήνες από τον ορισμό του ως Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)  Ανακαλεί από σήμερα (12/5/20201) τον ορισμό και απαλλάσσει τον Τσαμπαλάκη Νικήτα του Χρήστου από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αθλητισμού  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 282/2019 απόφαση Δημάρχου, για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:  

 • Ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, καθότι η φυσική του παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα είναι επιφανειακή και περιορίζεται σε ελάχιστη ώρα ή και καθόλου καθημερινά, αν και είναι έμμισθος Αντιδήμαρχος.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί αυτοβούλως χωρίς να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να επικουρεί και δεν τον  ενημερώνει για πολλές από τις κινήσεις του σχετικές με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Με σκοπό τη συνεχή αυτοπροβολή του  εμπλέκεται  και ενεργεί σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δημάρχου ή των λοιπών Αντιδημάρχων.

Λόγω των ανωτέρω διαταράσσεται η συνοχή και η καλή λειτουργία των μελών της παράταξης του Δημάρχου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 282/2019 και 75/2020 αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς .

Γ) Μέχρι τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου  Τουριστικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Άθλησης, οι αρμοδιότητες  θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Δ)Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες