1ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου 2022

3 Ιανουαρίου, 2022 19:39

         

Live Streaming : (Youtube) https://youtu.be/8BiQhUrM3sY

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για  τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης
  2. Ορισμός υπευθύνου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
  3. Ορισμός Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφών του Παιδικού Σταθμού
  4. Ορισμός  Ειδικής Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των πινάκων μοριοδότησης και επιλογής
  5. Καθορισμός κοινωνικών κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών για την εγγραφή των παιδιών στον παιδικό Σταθμό.
  1. α)Περί καταβολή ή μη οικονομικής εισφοράς (τροφεία) από τις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών και
    β)Περί μη παρασκευής και παροχής φαγητού στα νήπια μέχρι τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού από κατάλληλο προσωπικό (μάγειρας).      
  1. Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τους καταλογισμούς ετών 2000-2005

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ