17ο & 18ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

4 Οκτωβρίου, 2021 14:44

Live Streaming : https://youtu.be/pHfTc72Un7M

17η Πρόσκληση Δ.Σ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  Μικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 και 18664/30-9-2021του ΥΠ.ΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.», την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

1.- Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Πάτμου έτους 2020.

  Στην συνεδρίαση θα συνδεθεί διαδικτυακά, ο ορισμένος με την αριθμ. 41/9-12-2020 Απόφαση Δημάρχου, ορκωτός ελεγκτής- λογιστής κ. Ανδρέου Κων/νος, για να παρουσιάσει τον Ισολογισμό.

18η Πρόσκληση Δ.Σ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε  Μικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 και 18664/30-9-2021του ΥΠ.ΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.», την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για  τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Λήψη απόφασης περί αγοράς, ανταλλαγής και μίσθωσης οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων (θέμα από 2η αναβολή)

2.- Παροχή σύμφωνη γνώμης επί της μελέτης προσαρμογής του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Σκάλας Πάτμου στις νέες απαιτήσεις του Κεκτημένου Schengen

3.- Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Πάτμου στη Virtual εκδήλωση “GREEK LUXURY TOYRISM & GASTRONOMY WORKSHOP”

4.- Τροποποίηση της αριθμ. 99/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τουριστικού Προγραμματισμού»  

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως τη Δευτέρα   4.10.2021 και ώρα 20:00.

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ